Hamerská ulice

Zpět na obsah

Komise městské části Holice s ohledem na velmi špatnou dopravní situaci v Holici iniciovala v roce 2015 Žádost o revizi dopravy na území městské části Holice.
Obyvatelé bydlící na ulici Hamerská a v jejím okolí navrhují podpořit žádost Komise městské části zasláním Žádosti o podporu realizace opatření ke zlepšení dopravní situace na ulici Hamerská, adresované primátorovi města Olomouce.


Vážený pan
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.,
primátor statutárního města Olomouce

Žádost o podporu realizace opatření ke zlepšení dopravní situace na ulici Hamerská

Vážený pane primátore,
my, občané městské části Holice, si Vás dovolujeme oslovit jako primátora a garanta oblasti dopravy ve městě Olomouci. Navazujeme na dokument „Žádost o revizi dopravní situace na území městské části Olomouc-Holice“, zaslaný KMČ Holice na Magistrát města Olomouce a žádáme Vás o osobní příspěvek k urychlenému řešení dopravní problematiky části ulice Hamerská, probíhající obytnou oblastí.

Popis současného stavu:
Ulice Hamerská, jejíž zhruba polovina délky se nachází v obytné oblasti a druhá polovina v průmyslové oblasti městské části Holice, je silnicí 3. třídy. V celém úseku ulice, probíhající obytnou oblastí – cca 700m, není jediný přechod pro chodce, ani oficiální chodník. Rovný úsek silnice způsobuje, že většina vozidel zde nedodržuje povolenou rychlost. Vozovka je v daném úseku v havarijním stavu.

V roce 2007 byla MMOl prostřednictvím KMČ zaslána petice, požadující mimo jiné snížení rychlosti, vybudování chodníku a přechodů pro chodce, řešení hlučnosti a prašnosti a kontrolu dodržování dopravních omezení na Hamerské ulici. Přes několik urgencí KMČ, i několika příslibů vedení města, včetně mediálního výstupu náměstka primátora v OLTV v r. 2014 se situace nejen nezlepšila, ale se vzrůstající intenzitou provozu je stále horší.

V posledních několika letech došlo k výraznému zvýšení intenzity provozu nákladních vozidel. Jedná se mimo jiné o vozidla, která vozí produkty do a ze závodu firmy ADM (dříve Milo), vozidla mířící do/z areálu bývalého Masokombinátu, ze kterého se stalo logistické centrum, vozidla která převáží zboží do/ze skladů společností Lidl a Kaufland a projíždějící kamiony, šetřící poplatky za zpoplatněné úseky komunikací a čas na světelných křižovatkách.

Nárůst těžké kamionové dopravy s sebou přináší zvýšenou hlukovou zátěž včetně nočních hodin a zvýšenou míru znečištění ovzduší v celé obytné oblasti. Otřesy těžkých nákladních vozidel narušují statiku budov v této ulici. Obyvatelé si stěžují na praskající potrubí vodovodních rozvodů ve stěnách svých domů. Zvýšená niveleta pozemní komunikace proti chodníkům a obytným domům způsobuje stékání dešťové vody k rodinným domům, do sklepů, případně na soukromé pozemky. Řada majitelů nemovitostí si stěžuje na podmáčené stěny a plíseň.

Chodci jsou nadále nuceni používat nezpevněnou stezku pod okny domů, která je za nepříznivého počasí rozbahněná, často zcela neprůchodná, zároveň po obou stranách ulice parkují v trase chodníků automobily. Chodci (děti, matky s kočárky, důchodci) jsou proto nuceni chodit po komunikaci mezi parkujícími a jezdícími automobily

Navrhovaná řešení – požadavky:

1 – Návrh a realizace dopravního značení, omezujícího průjezd nákladních vozidel nad 12 t v úseku ulice Hamerská mezi křižovatkou s ulicí Přerovskou a rozšířením ulice před vjezdem u fy KOVOLASER s.r.o.
Výstupy: Operativní řešení, nízké náklady, okamžité omezení provozu, zvýšení bezpečnosti, omezení hlukové zátěže, otřesů a znečištění ovzduší v celé lokalitě

2 – Návrh a realizace stacionárního měření rychlosti s návěstidly v úseku od křižovatky Hamerská – Staškova po křížení Hamerské s železniční vlečkou do ADM Prague s.r.o.
Výstupy: Operativní řešení, nízké náklady, zvýšení bezpečnosti.

3 – Zajištění kompletní rekonstrukce ulice Hamerská v části nacházející se v obytné oblasti, včetně vybudování chodníků a přechodů pro chodce a to ve spolupráci s Olomouckým krajem, majitelem pozemní komunikace na ulici Hamerská a majiteli dotčených inženýrských sítí.
Výstupy: Komplexní řešení. Vzhledem k termínu projektu pro rekonstrukci zmíněné silnice, zadanému SSOK a plánovanému do konce června 2016 a souběžnému projektu zadanému MMOl na chodník od křižovatky s ul. Přerovskou – možný začátek realizace v r. 2016. Zvýšení bezpečnosti, omezení hlukové zátěže, otřesů a znečištění ovzduší v celé lokalitě.

Přílohy:
Odůvodnění omezení průjezdu nákladních vozidel na 12t.
Odůvodnění realizace stacionárního měření rychlosti vozidel.
Stav chodníků na ulici Hamerská
Stav vozovky
Výtah z materiálu pana Antonína Erbese – Působení otřesů na budovy 
Podpisový arch k vyjádření podpory žádosti

Protokoly z měření intenzity dopravního provozu v dubnu 2016
Hamerská – sever ( u bývalého Masokombinátu)
Hamerská – jih (obytná část)

Rada města Olomouce projednala na svém řádném zasedání dne 15.6.2016 žádost o podporu realizace opatření ke zlepšení dopravní situace na ulici Hamerská. Odpověď náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.. ze dne 22.6.2016.

Dne 8.9.2016 odeslal Ing. Štůla náměstkovi primátora dotazy k aktuální situaci k Žádosti.
Odpověď náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.. ze dne 19.9.2016.

Rekonstrukce ulice Hamerská
13.9.2016 obdržela KMČ informaci ( dva výkresy situace k prezentování občanům) o způsobu rekonstrukce ulice Hamerská.
Situace ulice Hamerská 1
Situace ulice Hamerská 2

Rozhodnutí Magistrátu města Olomouce o uzavírce