Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 4. července  2018

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 4.7.2018 v 18 hodin v Klubu pro seniory, Náves Svobody 628/38 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a hosty.

Prezence:
Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Mgr. Pavel Hanák, Jaroslav Frank, Ing. Ludmila Linhartová, Věra Zapletalová, Antonín Jakubec.
Nepřítomni: Dagmar Ťulpová, Silvestr Tomášek, Ing. Tomáš Fojtík, Bc. Miloslav Šmída, František Ryšánek, Jiří Fuciman.
Hosté (bez titl.):  
  p. Štěpánek (MP), p. Lacan, p. Sůva

Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.

Městská policie:

 • KMČ žádá o důkladnou kontrolu z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob, porušování zákazu kouření nebo požívání alkoholu na veřejném prostranství v těchto místech městské části:
  – v lokalitě zvané „Amerika“ v části zahrádkářské kolonie, zvláště ve večerních a nočních hodinách – obavy z požáru od ohníčků u „bunkru“
  – okolí obchodu Náves Svobody 651/42a a celý prostor mezi obytnými domy Náves Svobody 578/46 a U Cukrovaru 571/8 – dochází ke znečišťování, nachází se zde vodní zdroj
  – dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru 14a a 18
  – veřejné hřiště v areálu ZŠ během provozu denně mezi 9:00 až 20:00 hod.
  – kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD
  – obchod v ul. Jaselská 2 a v ul. Emy Destinové
  – v ul. Přerovská na schodech z nadjezdu směrem do ul. U Pekárny, kde se v přilehlých neoplocených zahradách setkávají skupiny osob pravděpodobně požívající návykové látky
 • KMČ žádá kontrolu parkování aut a zabezpečení průjezdnosti pro autobusy MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ.
 • KMČ žádá o upozorňování parkujících řidičů v ul. Krokova u boží muky, že stojí na „zelené“ ploše, která se bude obnovovat. Řidiči mají možnost parkování v části této ulice s vyznačenými parkovacími místy.
 • KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště v ul. U Hřiště před Stavebninami.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.

Policie ČR:

 • KMČ žádá o spolupráci při zajištění viníků tak, aby po sobě provedli úklid černé skládky a odstranění vytvořeného „bunkru“ a ohniště v lokalitě „Amerika“ v části zahrádkářské kolonie – požadavek předá paní Horská.
 • KMČ žádá o občasné, ale pravidelné, úsekové měření rychlosti vozidel v ul. Přerovská v části mezi ulicemi Moravská a Hanácká zvláště v době, kdy je vypnutá světelná signalizace na řízených křižovatkách – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti – žádáme zajištění mobilní měřící jednotky ve spolupráci s DI PČR.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu v ul. Hamerská – ve spolupráci s MP.
 • KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů na území městské části, zejména v ul. Týnecká a v ul. Hamerská mimo plochy k tomu vyhrazené.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích v ulicích Na Krejnici, U Potoka, Emy Destinové.

Žádost na změny v MHD:
Pan předseda a zastupitelé paní Ivana Kalodová, MVDr. Petr Procházka a Ing. František Mikeš podají žádost na změny trasování linek MHD a doplnění nočních linek. Žádost podporují občané Holice a KMČ.

Návrhy názvu ulice s rodinnými domy vedle zahradnictví Arboretum Artflora v ul. Hamerská 126/60 – KMČ trvá na názvu ulice Hamerská. Za KMČ pověřena projednáním paní Mgr.Horská.

Požadavky KMČ pro TSMO:

 • KMČ žádá prověření a případné odstranění panelového „nájezdu“ u obrubníku v ul. Na Zábraní – nákladní auta přes něj vjíždějí na travnatou plochu nebo až na chodník, za sucha se práší, po dešti dochází ke znečišťování komunikace bahnem, tvoří překážku v komunikaci.
 • KMČ upozorňuje na stav povrchu komunikace v ul. Staškova po výměně plynového vedení – komunikace neodpovídá původnímu stavu.

Došlá pošta a usnesení komise:

 • SmOl – OVVI – objednávky – usnesení komise: KMČ žádá o vysvětlení a předložení písemných požadavků, na základě kterých byly vystaveny uvedené objednávky bez vědomí komise:
  – č. OB01564/18/OVVI-KMC firma Stanislav Foukal, oprava rozhlasu ul. Jaselská
  – č. OB01567/18/OVVI-KMC firma Jiří Hofmeister, vánoční výzdoba v Holici
  – č. OB01569/18/OVVI-KMC zhotovení dlažby u Památníku 2.sv.války v Holici
 • SmOl – odbor majetkoprávní – Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 4.6.2018 schválilo paní Ing. Spurné prodej části pozemku parc. č. 1105 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc.
 • SmOl – odbor majetkoprávní – Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 4.6.2018 nevyhovělo žádosti spolku Český rybářský svaz, místní organizace Olomouc o prodej pozemků, vodní plochy, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc.
 • Plán prací TSMO na červenec.

Další došlá pošta:

 • SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, pozemek parc. č. 438 zahrada o výměře 448 m2 a část pozemku parc. č. 436/1 ostatní plocha o výměře 450 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětné pozemky se nacházejí při ul. náves Svobody. Účelem žadatelů manželů Tenglerových je užívání zahrady – KMČ s žádostí nesouhlasí z důvodu neznalosti dalších vztahů – hlasování 0/5/2.
 • SmOL – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nebo nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, část pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 11,25 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Pozemek se nachází při ul. Keplerova. Pan MUDr. Tomáš Musil má zájem vybudovat a užívat parkovací stání vedle svého RD – KMČ nesouhlasí s navrženými variantami a žádá zachování travnaté plochy – hlasování pro prodej 0/5/2 nebo pro nájem 2/5/0.
 • SmOL – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, parc. č. 862 zahrada o výměře 2111 m2 a parc. č. 863 zahrada o výměře 1291 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětné pozemky se nacházejí při ulicích Keplerova a Týnecká. Společnost Kromexin a.s. Kroměříž má zájem vybudovat autosalon – KMČ nesouhlasí z důvodu možného rozšíření komunikace v budoucím období – hlasování 0/6/1.

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 19:55 hodin.

Příští schůze se koná 29. srpna 2018 v 18:0 v Klubu pro seniory, v suterénu budovy MŠ, Náves Svobody 628/38, se vstupem od ul. U Cukrovaru. 
Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz.

Upozornění na změnu termínů schůzí KMČ – v říjnu a v listopadu budou schůze mimořádně vždy první pondělí v daném měsíci, tj. 1.10.2018 a 5.11.2018.

Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

Komise městské části přeje všem z Holice příjemné prožití období dovolených a dětem a studentům krásné prázdniny.

Nahoru