Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 6. března 2019

Schůze KMČ proběhla dne 6.3.2019 od 18:00 hodin v prostorách detašovaného pracoviště MMOL, Náves Svobody 41, Olomouc – Holice.

Přítomni:František Ryšánek, Yvona Kubjátová, Pavel Hanák, Tomáš Fojtík, David Kapsia, Jiří Koch, Stanislav Kovář, Martin Kučera za SDH, Josef Suchánek

Nepřítomni:Vasyl Fales, Věra Zapletalová

Hosté (bez titl.): Petr Lužný, František Šváb, Dagmar Ťulpová, Barbora Jurková, Miloš Šmída za HFK, Jiří Šubrt,  Jiří Illík, zástupci MP: František Malínek a Zuzana Chomová

Program schůze:členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání.

Podněty od hostů:

  • Petr Lužný – Dotaz k možnosti požádat o odprodej části pozemku ve vlastnictví města tvořící zelený pás před vlastním domem.
  • František Šváb, Dagmar Ťulpová a Barbora Jurková – Problém s parkováním na ulici Staškova a U Hřiště nejen z důvodu návštěvnosti HFK, parkují zde vozidla zaměstnanců okolních firem. K řešení problémů s nesprávným parkováním na zeleném pásu, ve vjezdech domů a pod bývá přivolávána MP.Problém je i v tom, že stání na ulici U hřiště je možný pouze v jednom směru.
  • Za HFK vystoupil k tomuto bodu Miloš Šmída, předseda představenstva – Rozsah činnosti klubu se zvyšuje a zvyšují se také aktivity v tomto klubu. Tím narůstá počet aut a návštěvníků. V areálu je v současné době umožněno parkovat 20 vozidlům, toto bude do cca 14-ti dnů navýšeno na počet 60-ti vozidel s vjezdem do areálu. Je třeba upravit systém pro otevírání brány prostřednictvím externí firmy. Dále klub nechal vytisknout informační letáčky pro rodiče a návštěvníky, aby parkovali v zadní části areálu, ale klub již není schopen ovlivnit, zda rodiče toto udělají. V zadní části je cca 120 míst k parkování. Problém bude s rostoucím počtem návštěvníků na utkáních ze strany jiných klubů. Dnes působí v rámci HFK 15 týmů. Klub se nebrání jakékoliv spolupráci a nápadům jak vyřešit problém s parkováním.
  • Jiří Šubrt a Jiří Illík – Bydlí v domě na Návsi Svobody, kde je velký problém s parkováním. Chtějí požádat o prodej části pozemku ve vlastnictví města. Komise k tomuto požadavku nezaujala žádné stanovisko.

Městská policie:
František Malínek a Zuzana Chomová za MP

KMČ bez nových požadavků.

Požadavky KMČ na opravy komunikací na r. 2019:
Dne 4.3. proběhlo místní šetření za účelem zjištění stavu komunikací navrhovaných k opravě a potřebného rozsahu opravy pro sestavení cenové kalkulace ze strany TSMO. Cenové kalkulace budou k dispozici na dubnové schůzi.

Žádosti o sponzorský příspěvek a spolupráci:

  • Sbor dobrovolných hasičů v Holici požádal KMČ o spolupráci při zajištění oslavy výročí SDH. Členové komise nabídli pomoc při organizačním zajištění akce na jednotlivých stanovištích dětských soutěží. KMČ schválila poskytnutí finančního příspěvku do výše 15.000,- Kč.
  • KMČ obdržela žádost spolku Junák – český skaut, středisko Dvanáctka Olomouc o poskytnutí sponzorského příspěvku na tradiční skautský ples. KMČ schválila poskytnutí sponzorského daru do výše 1.500,- Kč.

Sdělení MMOL k předchozím požadavkům komise:
Zápis ze dne 6.2. – V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ul. Sladkovského (SSOK) vyzvat majitele železničních vleček (kolejí) k zajištění opravy železničních přejezdů na této ulici, případně jejich zrušení. Jedná se o tři přejezdy v části mezi křižovatkou s ul. U Solných mlýnů a ul. Holická, kde je využíván pouze přejezd do areálu ADM Olomouc s.r.o.. Nejhorší situace je dlouhodobě u přejezdu vlečky do bývalého skladu nábytku za ul. U Solných mlýnů. Tato trať je nezpůsobilá provozu, přejezd je nebezpečný pro cyklisty. V celém úseku chybí chodník pro chodce, chodci využívají vozovku. Vzhledem k intenzitě provozu v této části (kamiony, cyklisti a chodci) jedná se o velmi nebezpečné místo. Všechny tři přejezdy jsou na pozemcích ve vlastnictví města.
MMOL: Součástí rekonstrukce komunikace, kdy investorem bude SSOK, je i rekonstrukce křížení s železničními vlečkami.

Došlá pošta:

  • Návrh prázdninového autobusového provozu MHD od MMOL – KMČ obdržela návrhy jízdních řádů autobusových linek č. 12 a 19 pro období letních prázdnin. Návrhy jízdních řádů budou dostupné na webových stránkách naseholice.cz, v části „Jednání komise“ a na detašovaném pracovišti MMOL na Návsi Svobody 41. Termín pro vyjádření KMČ je do konce dubna, proto bude tento bod projednán na dubnové schůzi komise.
  • Společná žádost o zřízení přechodu pro chodce na ulici Hamerská a opravu ulic Jaselská a Hanácká od občanů z této části: