Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 1. října 2018

Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 1.10.2018 v 18 hodin v Klubu pro seniory, Náves Svobody 628/38 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a hosty.

Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. Pavel Hanák, Jaroslav Frank, Ing. Ludmila Linhartová, Věra Zapletalová, Dagmar Ťulpová, František Ryšánek, Antonín Jakubec.

Nepřítomni: Bc. Miloslav Šmída, Jiří Fuciman.

Hosté
(bez titl.): p. Štěpánek (MP), p. Laca.

Kontrola zápisu z minulé schůze: Bez připomínek.

Městská policie: příští schůze se koná v pondělí 5. listopadu

 • KMČ žádá v době cesty dětí do školy o dohled zejména při přecházení silnice v ul. Přerovská, průchod v ul. Přemysla Oráče a přechody v ul. Keplerova.
 • KMČ žádá o důkladnou kontrolu z důvodu pohybu konfliktních osob, porušování zákazu kouření, požívání alkoholu na veřejném prostranství nebo znečišťování v těchto místech městské části:
  –  okolí obchodu Náves Svobody 651/42a a prostor mezi bytovými domy Náves Svobody 578/46 a U Cukrovaru 571/8
  –  dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru 14a a 18
  –  veřejné hřiště v areálu ZŠ během provozu – pracovní dny mezi 15:00 až 18:00, víkendy a svátky mezi 9:00 až 18:00
  –  okolí památníku u konečné zastávky MHD a před budovou I. stupně ZŠ
  –  obchod v ul. Jaselská 2 a v ul. Emy Destinové
 • KMČ žádá kontrolu parkování aut v hranici křižovatky Staškova x U Hřiště a zabezpečení průjezdnosti pro autobusy MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ.
 • KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště v ul. U Hřiště před Stavebninami.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.

Sdělení MP k požadavku KMČ na prověření dlouhodobě nepojízdných vozidel uvedených v zápise z 29.8.2018 – nejedná se o vraky.

Policie ČR: 

 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu v ul. Hamerská.
 • KMČ žádá v ul. Týnecká a v ul. Hamerská kontrolu parkovaní kamionů mimo plochy k tomu vyhrazené.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích v části ul. Hamerská ve směrech k ulicím Na Krejnici, U Potoka a Emy Destinové.

Požadavky KMČ a občanů:

 • KMČ na základě požadavku čtenářů žádá o prodloužení otevírací doby místní pobočky Holice Knihovny města Olomouce – žádáme obnovit páteční provoz nejlépe od 9 do 14 hodin nebo v úterý rozšířit provoz v dopoledních hodinách.
 • KMČ na základě požadavku občanů žádá sdělení způsobu úpravy napojení stávajícího chodníku na nový chodník v ul. Keplerova k přechodu u hřbitova tak, aby nedocházelo k chůzi blátem.
 • KMČ žádá o sdělení, zda bude prováděna zimní údržba nové lávky v ul. Keplerova a cyklostezky přes Holický les.
 • KMČ žádá provedení plošného dopravního značení v jednosměrné komunikaci, která vede přes most u mlýna – značení bylo projednáno v r. 2016 se zástupcem DI PČR, příčná čára souvislá a dva pruhy se směrovými šipkami doprava a doleva, požadavek je uveden v zápise z 10.7.2017 – opakovaně tímto zákázaným směrem jezdí auta. Dále navrhujeme v tomto prostoru umístit kameru.
 • Požadavek pana Aleše Zapletala (e-mail) na projednání změny znělky místního rozhlasu tak, aby hlášení určené dospělým občanům nebyla uváděna dětskou písní. Žadatel doporučuje krátkou orchestrální melodii.

Výzva: Občané mohou do příští schůze KMČ posílat na info@naseholice.cz nebo přímo předat na komisi své návrhy. Na www.naseholice.cz bude od 6.11. do konce roku anketa, kde se zvolí nová znělka.

Informace pro občany:
20.10.2018 bude sběrová sobota na dvou stanovištích – u kotelny v ul. U Cukrovaru a na parkovišti v ul. Přerovská od 8 do 13 hodin, skládku řídí pracovníci TSMO.

V roce 2019 budou sběrové soboty na jaře a na podzim:
–  11.5.2019 u kotelny v ul. U Cukrovaru
–  19.10.2019 na parkovišti v ul. Přerovská

Závady a nedostatky pro TSMO je možné posílat přes www.tsmo.cz/hlaseni-zavad .
Do r. 2023 bude postupně probíhat realizace nového digitálního informačního systému na území celého města, v Holici se předpokládá do r.2020.

Pozvánky:
V neděli 14.10. v 18 hod. bude v kostele sv. Urbana barokní cembalový koncert – pozvánka je na www.naseholice.cz
Ve čtvrtek 25.10. od 17 hod. se konají oslavy 100. výročí ČSR – plakátky budou ve vitrínkách.

Došlá a odeslaná pošta:
SmOl, odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, část parc.č. 436/1 ostatní plocha o výměře 195 m2, parc.č. 438 zahrada o výměře 448 m2, parc.č. 439 zahrada o výměře 325 m2, část parc.č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 69 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětné pozemky se nacházejí při ul. náves Svobody, které má v pronájmu paní Obermannová. Žadatelka Bc. Alexandra Conearic má zájem o prodej za účelem užívání zázemí budovy č.p. 21 – KMČ na základě hlasování 6/3/2 souhlasí.

Další došlá pošta:
SmOl, odd. majetkových řízení – rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce z 3.9.2018: 

 • paní Evě Večeřové byl schválen prodej části parc.č. 1953/1 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
 • nevyhovělo žádosti pana Ronalda Ondreáše o prodej části parc.č. 863 zahrada o výměře 400 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc
 • nevyhovělo žádosti pana Jaroslava Vaško o prodej části parc.č. 413/6 ostatní plocha o výměře 14 m2 a parc.č. 397 zahrada o výměře 1 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a Rada města Olomouce nevyhověla žádosti o nájem těchto pozemků
 • nevyhovělo žádosti spol. DELTA INVEST, s.r.o. o směnu pozemků a schválilo darování pozemků uvedených v tomto rozhodnutí
 • neschválilo směnu části parc.č. 99/1 ostatní plocha o výměře125 m2 v k.ú. Olomouc-město ve vlastnictví SmOl za parc.č. 1947/3 ostatní plocha o výměře 74 m2 v k.ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví spol. Radio Haná, s.r.o.

SmOl, odd. majetkových řízení – rozhodnutí Rady města Olomouce ze 4.9.2018 o schválení nájmu parc.č. 806/1 ostatní plocha o výměře 279 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc.

MmOl, odbor stavební, výzva (na vědomí) – kontrola odvodu dešťových a splaškových vod prodejny TRAFIKA v ul. Keplerova 143/45.

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 19:05 hodin.

Příští schůze se koná v pondělí 5. listopadu 2018 v 18:00 v Klubu pro seniory, v suterénu budovy MŠ, Náves Svobody 628/38 se vstupem od ul. U Cukrovaru. Termíny jednání KMČ jsou uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz 

Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc –Holice.

 

Nahoru