Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 4. října  2017

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 4.10.2017 v 18:00 hodin v prostorách Holického statku, Náves Svobody 14 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a hosty.

Prezence:
Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Ing. Ludmila Linhartová, Ing. Tomáš Fojtík, Bc. Miloslav Šmída, Mgr. Pavel Hanák, Věra Zapletalová, František Ryšánek, Jaroslav Frank, Antonín Jakubec, Jiří Fuciman.
Nepřítomni: Mgr. Tomáš Trunečka.

Hosté (bez titl.):  p. Štěpánek (MP) pí Cigánková, pí Krajcová, p. Stach, p. Štůla, p. Kovář

Program schůze:
Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi podklady k projednání.

Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.

KMČ žádá o zasílání veškeré pošty elektronicky na mailovou adresu p. předsedy KMČ.

Městská policie:
Oznámení pro občany
– v případě zjištění závažného problému týkajícího se MP, lze volat kdykoliv na tísňovou linku 156 nebo operační středisko tel. 585 209 540. Upozornění – Zneužívání tísňové linky 156 je trestné!

 • KMČ žádá na základě oznámení od pana Stacha v souvislosti s uzavírkou ul. Hamerská o kontrolu v části rozježděného polního pozemku mezi ul. U Potoka a ul. Hamerskou – auta si tudy zkracují cestu a tím dochází ke znečišťování a k poškozování komunikace v ul. U Potoka v části bez VO.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu parkování v ul. Staškova na hranici křižovatky s ul. U Hřiště, před hlavním vchodem HFK a na travnaté ploše před domy č. 24 a č. 26.
 • KMČ žádá zajištění bezpečnosti chodců v pracovní dny v době cesty dětí do školy cca od 7:20 do 7:45 hod. v ul. Přemysla Oráče v úseku chybějící části chodníku a v ul. Hamerská u Milotelu, kde chybí přechod.
 • KMČ žádá o preventivní kontrolu veřejného hřiště v areálu ZŠ během provozu v pracovní dny mezi 15:00 až 18:00, víkendy a svátky mezi 9:00 až 18:00 hod.
 • KMČ žádá o preventivní kontrolu pro porušování zákazu kouření a požívání alkoholu na veřejném prostranství:
  – dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru č. 14A a č. 18, zvláště v prostoru lavičky
  – obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru
  – obchod v ul. Jaselská č. 2
 • KMČ žádá o kontrolu z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob:
  – v ul. Emy Destinové – těmito osobami dochází ke znečišťování veřejného prostranství, požívání alkoholu a způsobování hluku v nočních hodinách
  – v ul. Přerovská na schodech z nadjezdu směrem do ul. U Pekárny – v uvedené lokalitě a přilehlých neoplocených zahradách se setkávají skupiny osob používající návykové látky
 • KMČ žádá kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD.
 • KMČ žádá o upozorňování parkujících řidičů v ul. Krokova u boží muky, že stojí na „zelené“ ploše, která se bude obnovovat. Řidiči mají možnost parkování v části této ulice s nově vyznačenými parkovacími místy.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.


Policie ČR:

 • KMČ žádá o měření rychlosti vozidel v ul. Přerovská v části mezi ulicemi Moravská a Hanácká – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti.
 • KMČ trvá na dodržování rychlosti vozidel v ul. Keplerova u hřbitova a u křižovatky s ulicí Průmyslovou – nově umístěna DZ B20a 30km.
 • KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulicích Na Krejnici, U Potoka, Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích.

Došlá pošta:

 • SMOL – sdělení – Zastupitelstvo města Olomouce schválilo darování částí pozemků parc. č. 1920/3, 7, 10, 11 a parc. č. 635, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví SMOL do vlastnictví Olomouckého kraje.
 • TSMO – plán prací.
 • MMOL – odbor sociálních služeb – žádost o spolupráci při zajištění informovanosti občanů o akci Dny pro rodinu v týdnu od 16. do 22. říjn

Stavební záležitosti:

 • Pan Stach informoval KMČ s plánem k vybudování elektrické přípojky v ul. U Potoka k pozemkům pro výstavbu RD.
 • Předláždění chodníku v ul. Hamerská od křižovatky s ul. Staškovou směrem k vlečce do MILA bude řešeno v příštím roce, kdy se rozhodne, zda akce bude zařazena v rámci rekonstrukce nebo investice, která je podmíněna PD.
 • Stavební práce na ul. Hamerská probíhají v souladu s harmonogramem a projektovou dokumentací. Předseda KMČ se pravidelně účastní KD. Na začátku listopadu je plánována kolaudace, na provedené práce je 5letá záruka.
 • Předláždění výmolů v ul. Stará Přerovská je přislíbeno v příštím roce a část vozovky v obytné části této ulice mezi domy č. 54 – 80 bude vyspravena recyklátem.
 • KMČ žádá o upřesnění termínu provedení změny vodorovného dopravního značení v ul.Krokova. Požadavek na OKR 05/2017.

Požadavky KMČ a občanů:

 • KMČ na základě opakovaného požadavku pana Stacha žádá stanovisko k jeho návrhu řešení vybudování VO pomocí solárních lamp v úseku ul. U Potoka, kde chybí VO až k části, kde je připravena výstavba RD.
 • KMČ žádá o zajištění nápravy špatného technického stavu komunikace, odvodňovacích vpustí a žlabů v ul. Na Zábraní poškozené stavební technikou a nákladními auty při výstavbě inženýrských sítí – dne 3.10. poslána žádost paní Horňákové pro odbor správy místních komunikací.
 • KMČ s ohledem na plánovanou výstavbu nových RD v lokalitě u Ameriky žádá stanovisko umístění dopravního značení v dané lokalitě k zabezpečení provozu, aby netrpěli ani stavebníci ani místní obyvatelé – požadavek je součástí výše uvedené žádosti z 3.10. pro odbor správy místních komunikací.
 • Paní Horská je KMČ pověřena projednáním opravy východní zídky místního hřbitova s panem náměstkem Šnevajsem a s panem Horáčkem – ředitelem Hřbitovů města.
 • KMČ žádá projednání opakovaného požadavku vybudování cyklostezky a její zařazení do připravované PD silničního nadjezdu nad železničním přejezdem na ul. Holická – projednání ve spolupráci odboru investic, Olomouckého kraje a SŽDC.
 • KMČ žádá o zařazení chodníku na ul.Hamerská do zimní údržby. Jedná se o úsek od domu č.40a směrem k Milotelu a nově vybudované úseky chodníku v celém rozsahu včetně úseku od autobusové zastávky MHD směrem do ul.Jaselská.

Různé:

 • Předseda KMČ obdržel před zahájením schůze od člena KMČ p.Tomáše Trunečky žádost o ukončení činnosti v rámci KMČ. Předseda KMČ požádal p.Trunečku o písemné potvrzení žádosti a žádá OVVI o sdělení dalšího postupu a projednání návrhu předsedy KMČ na doplnění stavu počtu členů pro RMO.
 • Plánu oprav komunikací a chodníků pro letošní rok pokračuje dle schváleného plánu odsouhlaseného KMČ.
 • KMČ odeslala plán údržby (oblast Přáslavická svodnice) a plán investic na rok 2018.
 • Na základě požadavku občanů i KMČ bylo v ul. Ječmínkova a v ul. Na Dílkách provedeno sečení zelených ploch, které nebyly dosud zařazené do údržby TSMO a které budou v příštím roce pravidelně sečené – občané mohou v případě neprovedení sečení poslat požadavek přímo na www.tsmo.cz/hlaseni-zavad/ .
 • MmOl na základě upozornění KMČ prověřil stav dřevin kolem Hamerského náhonu. Nehrozí nic mimořádného, pravidelný ořez bude proveden v období zimní údržby a vegetačního klidu.
 • Informace a kontakt k projektu Graffitilinks jsou dostupné u předsedy KMČ.
 • KMČ obdrží nový jízdní řád MHD se změnou linkového vedení.
 • Od 1.1.2018 dojde ke změně názvu zastávek MHD. Název „Holice, rest. U Sokolovny“ se mění na „Týnecká“, název „Hamerská“ se mění na „Staškova“, název „Masokombinát“ se mění na „Hamerská“ a název „Milo II“ se mění na „Hamerská-Milo“.

Pozvánka: Konference k rodinné politice města Olomouce se koná 18.10.2017 v rámci Dnů pro rodinu ve velkém zasedacím sále MMOL, Hynaisova 10 ve spolupráci s Olomouckým krajem – letáky k akcím budou ve vývěskách KMČ.

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 19:35 hodin.

Příští schůze se koná dne 1. listopadu 2017 v 18:00  na Holického statku, Náves Svobody 14.
Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz.

Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

 

Nahoru