Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 7. června 2017


Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 7.6.2017 v 18:00 hodin v prostorách salonku Holického statku, Náves Svobody 14 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a hosty.

Prezence:
Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Mgr. Pavel Hanák, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Věra Zapletalová, Ing. Ludmila Linhartová, František Ryšánek, Jiří Fuciman, Jaroslav Frank.
Nepřítomni: Antonín Jakubec, Mgr. Tomáš Trunečka.
Hosté (bez titl.):  p. Kašpar a p. Štěpánek (MP),  p. Jaroslav Štůla, p. Stanislav Kovář, p. Martin Štůla, p. Pospíšil

Program schůze:
Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi podklady k projednání.

Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.

Městská policie:

 • KMČ trvá na zajištění bezpečnosti chodců v pracovní dny v době cesty dětí do školy cca od 7:20 do 7:45 hod.
  – v ul. Hamerská u Milotelu, kde chybí přechod
  – v ul. Přemysla Oráče v úseku chybějící části chodníku
 • KMČ žádá o preventivní kontrolu a zvýšenou kontrolu v období letních prázdnin veřejného hřiště v areálu ZŠ během provozu v pracovní dny mezi 15:00 až 20:00, víkendy a svátky mezi 9:00 až 20:00.
 • KMČ žádá o preventivní kontrolu dětského hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru č. 14A a č. 18, zvláště v prostoru lavičky – porušování zákazu kouření.
 • KMČ žádá o kontrolu z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob:
  – v ul. Přerovská na schodech z nadjezdu směrem do ul. U Pekárny – v uvedené lokalitě a přilehlých neoplocených zahradách se setkávají skupiny osob používající injekční stříkačky a návykové látky
  – v ul. Jaselská směrem k vlečce za kontejnery na tříděný odpad a odtud vlevo směrem k nadjezdu nad železniční vlečkou
  – v ulicích Partyzánská a Ječmínkova
  – okolí břehu Hamerského náhonu s přístupem z ul. Přemysla Oráče
 • KMČ žádá kontrolu lokalit, kde dochází k porušování vyhlášky města o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství:
  –  obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru
  –  obchod v ul. Jaselská č. 2
 • KMČ žádá kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu parkování v ul. Staškova na hranici křižovatky s ul. U Hřiště, před hlavním vchodem HFK a na travnaté ploše před domy č. 24 a č. 26, zejména v pracovní dny mezi 15:00 až 20:00, víkendy a svátky mezi 9:00 až 20:00.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.


Policie ČR:

 • KMČ žádá o měření rychlosti vozidel v ul. Přerovská v části mezi ulicemi Moravská a Hanácká – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti.
 • KMČ trvá na měření rychlosti vozidel v ul. Keplerova u hřbitova a u křižovatky s ulicí Průmyslovou – nově umístěna DZ B20a 30km.
 • KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulicích Na Krejnici, U Potoka, Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích.

Stavební záležitosti:

 • Byla zahájena rekonstrukce ul. Hamerská – na www.naseholice.cz je uvedena tisková zpráva. Každý týden v průběhu výstavby proběhne za účasti předsedy KMČ kontrola probíhajících prací. V souvislosti s rekonstrukcí ul. Hamerská došlo ke změnám jízdních řádů MHD. Výlukové jízdní řády jsou zveřejněny na www.idos.cz , www.dpmo.cz a na www.naseholice.cz.
 • KMČ žádá kontroly rozkopávek pokládky optických kabelů v ulicích Přerovská a Krokova – zvláštní užívání komunikací je povoleno do 2.6.2017.
 • KMČ upozorňuje na poškozenou vozovku Na Zábraní v souvislosti s povolenou stavbou u Ameriky. Dále upozorňujeme na povinnost investora p. Kučerky uvést komunikaci do původního stavu.
 • KMČ v souvislosti s provedením změny VDZ v ul.Krokova žádá o zvážení možnosti umístění lampy VO pro osvětlení prostoru vymezeného parkoviště.

Požadavky pro TSMO:

 • KMČ žádá prověření možnosti zajištění přívodu elektřiny pro nasvícení smrku před budovou I. stupně zdejší ZŠ na návsi Svobody – pro p. Svitavského.
 • KMČ žádá o pravidelný úklid veřejného prostoru v ul. Staškova před domy č. 24 a č. 26, kde se nachází stromořadí jehličnanů, ze kterých je velké množství odpadu.
 • Požadovaná obnova zelených ploch v ul. Krokova a na návsi Svobody u mlýna  bude provedena na podzim 2017.
 • KMČ aktualizuje požadavky na provedení oprav komunikací a chodníků v r. 2017.
 • KMČ prostřednictvím pana předsedy požádala p. Čecha o zpracování cenových nabídek opravy komunikací a chodníků pro možnost dalšího čerpání schváleného rozpočtu.

Různé:

 • KMČ žádá na základě písemné připomínky doplněné fotodokumentací od občanů z ulic Přerovská, Moravská a U Pekárny o řešení situace s bezdomovci v souvislosti s porušováním vyhlášky požívání návykových látek v této lokalitě a v přilehlém neoploceném pozemku – oslovit majitele pozemku a požadovat jeho údržbu a zajištění ohraničení.
 • KMČ žádá na základě připomínky občanů o zajištění renovace lavičky v ul. Sladkovského před stavebninami Balus. KMČ také žádá o umístění odpadkového koše do její blízkosti – poslaná žádost Ing. Steigerové.
 • Požadavek na umístění košů na psí exkrementy poslán pí. Příkazské.
 • Požadavek na umístění odpadkových košů poslán Mgr. Swaczynovi.
 • KMČ žádá stanovisko k umístění DZ B13 zákaz vjezdu nad 12t v místě odbočení z ul. Keplerova na náves Svobody z důvodu zvýšeného vjezdu kamionů – pro odbor dopravy (požadavek k umístění uveden v zápise z 3.5.2017).
 • Kontrolní týdenní měření dopravní zátěže v ul. Přemysla Oráče po změně dopravní situace přes most u mlýna potvrdilo výrazné zlepšení.
 • Proběhne pracovní schůzka k chybějícímu přechodu v ul. Hamerská u Milotelu.
 • Nový správce p. Raška zajišťuje údržbu holického hřbitova.
 • Stanovisko KMČ k výsadbě darované lípy na veřejném prostranství odesláno Ing. Vinglárkové – KMČ trvá na navržené variantě výsadby na návsi Svobody a žádá o prověření projektantem.
 • Nabídka spolupráce paní Fojtíkové předána p. Šmídovi (šlapací káry pro pořádané akce).
 • Pan Šmída informoval členy KMČ o připravovaném štítkování všech sloupů VO, které bude probíhat v celém městě do konce roku 2017. Štítky jsou určené pro orientaci záchranářů – občané budou informováni pomocí letáků.
 • Probíhá mapování požadavků na doplnění veřejného osvětlení na území Holice.

Oznámení:
Pošta Olomouc 17, Náves Svobody 38/41 bude z důvodu výměny přepážek od pondělí 26.6.2017 do pátku 30.6.2017 uzavřena. Náhradní pošta pro obyvatele Holice bude pošta v Olympii, kde se budou po dobu rekonstrukce ukládat nedoručené zásilky a kde je otevřeno 7 dní v týdnu od 9.00 do 21.00 hod.

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 19:45 hodin.

Příští schůze se koná dne 10. července 2017 v 18:00  v salonku Holického statku, Náves Svobody 14.
Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz.

Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

Nahoru