Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 6. prosince  2017

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 6.12.2017 v 18:00 hodin v salonku na Holickém statku, Náves Svobody 14 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a hosty.

Prezence:
Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Ing. Ludmila Linhartová, Ing. Tomáš Fojtík, Bc. Miloslav Šmída, Věra Zapletalová, Jaroslav Frank, Antonín Jakubec, František Ryšánek. Nepřítomni: Mgr. Pavel Hanák, Jiří Fuciman.
Hosté (bez titl.):
p. Štěpánek (MP), pí Malíková, pí Oravová, p. Štůla.

Program schůze:
Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi podklady k projednání.

Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.

Městská policie:

 • KMČ žádá o dohled u přechodů na návsi Svobody mezi místní ZŠ a MŠ, dále zajištění bezpečnosti chodců v pracovní dny v době cesty dětí do školy cca od 7:20 do 7:45 hod. v ul. Hamerská u hotelu Milotel, kde chybí přechod a v ul. Přemysla Oráče v úseku chybějící části chodníku.
 • KMČ žádá o preventivní kontrolu pro porušování zákazu kouření, požívání alkoholu na veřejném prostranství a z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob v těchto lokalitách místní části:
  –  dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru č. 14A a č. 18, zvláště v prostoru lavičky
  –  obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru
  –  kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD
  –  stánek na návsi Svobody umístěný nedaleko zastávky MHD „U Mlýna“
  –  obchod v ul. Jaselská č. 2
  –  v ul. Emy Destinové, kde dochází ke znečišťování veřejného prostranství, požívání alkoholu a způsobování hluku v nočních hodinách
  –  v ul. Přerovská na schodech z nadjezdu směrem do ul. U Pekárny, kde se v přilehlých neoplocených zahradách setkávají skupiny osob požívající návykové látky
 • KMČ žádá o upozorňování parkujících řidičů v ul. Krokova u boží muky, že stojí na „zelené“ ploše, která se bude obnovovat. Řidiči mají možnost parkování v části této ulice s vyznačenými parkovacími místy.
 • KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské části mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště v ul. Hamerská před hotelem Milotel.
 • Na základě připomínky MP, bude projednán návrh řešení parkování vozidel a zajištění plynulosti dopravy na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ – řeší pan předseda.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.
 • KMČ žádá zajištění zvýšeného dohledu během oslav spojených se závěrem roku.

Policie ČR:

 • KMČ žádá o preventivní měření rychlosti vozidel v ul. Přerovská v části mezi ulicemi Moravská a Hanácká – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti.
 • KMČ žádá kontrolu parkování a průjezdnosti autobusů MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu v ul. Hamerská – ve spolupráci s MP.
 • KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské části mimo plochy k tomu vyhrazené – v ul. Týnecká parkují kamiony na cyklostezce.
 • KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulicích Na Krejnici, U Potoka, Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích. .

Došlá a odeslaná pošta:

 • SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu, případně prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Vlastníci navazujících nemovitých věcí žádají na základě výzvy odboru majetkoprávního o společný nájem pozemku parc. č. 806/1 ostatní plocha o výměře 279 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, jedná se o příjezd ke garážím – KMČ na základě hlasování 10/0/0 souhlasí výhradně s variantou nájmu.
 • SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k výpůjčce nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Společnost „Stavební obnova železnic“ žádá o výpůjčku části pozemku parc. č. 1630 ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za účelem vybudování silničního obrubníku – KMČ na základě hlasování 10/0/0 souhlasí se záměrem žadatele.
 • SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji, případně nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Paní Netopilová a pan Fojtík mají zájem o prodej, případně nájem pozemku při ul. Krokova, je zde oplocená předzahrádka u RD, parc. č. 151 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za účelem užívání zázemí rodinného domu – KMČ na základě hlasování 10/0/0 souhlasí výhradně s variantou nájmu.

Další došlá pošta:

 • MMOl – odbor koncepce a rozvoje – požadavek na námět pro Zprávu o uplatňování územního plánu, návrh bude v lednu 2018 veřejně projednán – KMČ navrhuje rozšíření plochy pro individuální bytovou výstavbu a pro rekreaci – návrh bude poslán Ing. arch. Haně Galíkové.
 • SMOl – odbor majetkoprávní – rozhodnutí pro 1.HFK – Rada města schválila prodloužení doby výpůjčky předmětných pozemků v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a Zastupitelstvo města Olomouce nevyhovělo žádosti o bezúplatný převod těchto pozemků.
 • Předseda seznámil členy KMČ s návrhem změny v odměňování pro rok 2018.
 • Předseda seznámil členy KMČ s projektem Masopustního průvodu v rámci města Olomouce v roce 2018. KMČ podporuje myšlenku projektu.

Stavební záležitosti:

 • KMČ žádá paní Ing. Skoumalovou z MmOl o provedení kontroly v ul. Hamerská, i po rekonstrukci zde přetrvává nedostatečný spád do kanalizace pro odtok dešťové vody. Na asfaltovém povrchu vznikají vyjeté koleje – za KMČ projedná pan předseda.
 • KMČ byla upozorněna na nevhodné umístění lampy uprostřed chodníku, lampa osvětluje nově upravený přechod pro pěší u hřbitova v ul. Keplerova, také zde chybí návaznost na chodník – chodci jdou cestičkou blátem.

Požadavky KMČ a občanů:

 • KMČ upozorňuje na základě připomínek občanů na „vyjeté koleje“ v ul. Hamerská od kamionů krátce po zprovoznění komunikace po rekonstrukci a na základě jejich požadavku žádáme o úpravu průjezdu obytnou částí pro kamiony – návrh umístění DZ B24a a B24b zákaz odbočení „směrem“ do obytné části. Zásobování je možné zajišťovat ze strany od okružní křižovatky v ul. Lipenská.
 • Občané z ul. Přerovská podali žádost na úsekové měření rychlosti – pro OKR, za KMČ řeší pan předseda.
 • KMČ opakovaně žádá o předložení PD a podání informací, jaké práce budou probíhat v lokalitě s plánovanou výstavbou RD v ul. Americká – pan předseda pošle písemnou žádost.
 • KMČ žádá v ul. Emy Destinové dokončení vysprávky recyklátem, případně jiným vhodným materiálem z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Povrch ulice je v havarijním stavu a hrozí vznik škod na majetku. Dále KMČ žádá provedení vyrovnání povrchu chodníku s nově vydlážděným vjezdem do firmy „Royal detailing Olomouc“ v ul. Keplerova – pan předseda obě záležitosti projedná s panem Čechem z TSMO.
 • KMČ zdvořile žádá MMOL o zajištění realizace památníku holickým vojákům ČSLA, kteří bojovali během 2. sv. války v zahraničí. KMČ tento záměr podporuje a žádá o předložení návrhu (vizualizace + rozpočet). KMČ navrhuje památník umístit do zelené plochy před budovou I. stupně ZŠ do vzdálenější části za chodník, který tuto plochu rozděluje.

Různé:

 • Termíny jednání KMČ v r. 2018 – 3. ledna, 7. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 29. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince.
 • Předseda seznámil členy KMČ se stavem a čerpáním rozpočtu na rok 2017 a průběhem kontroly provedených oprav komunikací a chodníků na území městské části.
 • Úprava vodorovného dopravního značení v ul. Krokova proběhne na jaře 2018 – termín projednal pan předseda se zástupci OKR.
 • Požadavek občanů z ul. Na Zábraní k řešení dopravní situace v této městské části označením DZ „obytná zóna“ není možné, nejsou splněny podmínky pro obytnou zónu. O hledání jiného možného řešení dále jedná pan předseda s panem Holým z OKR.
 • KMČ informuje na základě jednání pana předsedy o zachování autobusové linky č. 725. Jízdní řád této autobusové linky zůstává beze změn.

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:55 hodin.

Příští schůze se koná dne 2. ledna 2018 v 18:00  na Holického statku, Náves Svobody 14.
Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz.

Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

Komise městské části přeje všem obyvatelům Holice klidné prožití adventu, krásné Vánoce a do nového roku 2018 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.

Nahoru