Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 1. listopadu 2018

Zahájení: Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na základě požadavku OVVI MmOl v mimořádném termínu na den 1.11.2018 v 18 hodin v Klubu pro seniory, Náves Svobody 628/38 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ František Šváb a přivítal všechny přítomné.

Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. Pavel Hanák, Jaroslav Frank, Věra Zapletalová, Dagmar Ťulpová, František Ryšánek.
Nepřítomni: Ing. Ludmila Linhartová, Bc. Miloslav Šmída, Antonín Jakubec, Jiří Fuciman.

Připomínka k zápisu z minulé schůze:
Paní Zapletalová vznesla připomínku k rozhodnutí KMČ u odeslané pošty „žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, část parc.č. 436/1 ostatní plocha o výměře 195 m2, parc.č. 438 zahrada o výměře 448 m2, parc.č. 439 zahrada o výměře 325m2, část parc.č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 69 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, při ul. náves Svobody, které má v pronájmu paní Obermannová. Žadatelka Bc. Alexandra Conearic má zájem o prodej za účelem užívání zázemí budovy č.p. 21 – KMČ na základě hlasování 6/3/2 souhlasí.“ KMČ v uvedené věci nepřijala nové usnesení.

Návrhy názvu ulice s rodinnými domy vedle zahradnictví Arboretum Artflora, Hamerská č.126/60 – „Nad Rybníky“, „Východní“, „Kopřivová“, „U Arboreta“.

Městská policie:

 • KMČ žádá o dohled při přecházení silnice v ul. Přerovská, průchod v ul. Přemysla Oráče a přechody v ul. Keplerova v pracovní dny od 7:00 – 8:00 po dobu školní horoku.
 • KMČ žádá o důkladnou kontrolu z důvodu pohybu konfliktních osob, porušování zákazu kouření, požívání alkoholu na veřejném prostranství nebo znečišťování v těchto místech městské části:
  –  okolí obchodu Náves Svobody 651/42a a prostor mezi bytovými domy Náves Svobody 578/46 a U Cukrovaru 571/8
  –  dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru 14a a 18
  –  okolí památníku u konečné zastávky MHD a před budovou I. stupně ZŠ
  –  obchod v ul. Jaselská 2 a v ul. Emy Destinové
 • KMČ žádá kontrolu parkování aut a zabezpečení průjezdnosti pro autobusy MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ.
 • KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů mimo plochy k tomu vyhrazené.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.
 • KMČ žádá kontrolu parkování v ul. U Hřiště a Staškova zejména v odpoledních hodinách a průjezdnosti ulice před stavebninami PRO – DOMA v ranních hodinách vdobě zásobování. Kamionovou dopravou dochází kblokování ulice a omezení průjezdnosti osobních vozidel.

Policie ČR:

 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu adodržování stanovené rychlosti 50 km/h v ul. Hamerská.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích v části Hamerská x U Potoka x Na Krejnici x Emy Destinové.

Stavební záležitosti k řešení v příštím období:
–  Rekonstrukce ul. Hanácká a Jaselská + prověření stavu kanalizace v ul. Hanácká a případná oprava této kanalizace.
–  Rekonstrukce povrchu vozovky v ul. Staškova v celém plánovaném rozsahu po provedené rekonstrukci plynovodu v letošním roce. KMČ žádá o sdělení důvodu neprovedení výměny povrchu dle projektu.

Doprava:
KMČ na základě požadavku občanů žádá o vyřešení dopravní situace (průjezdnost a nevhodné parkování) v ul. E. Destinové a v ul. U Hřiště v části před vjezdem do areálu Stavebniny PRO-DOMA a v křižovatce Staškova x U Hřiště pro návštěvníky a sportovce HFK
– bude odeslán otevřený dopis na MmOl.

KMČ na základě požadavku občanů opakovaně žádá zajištění dostatečného osvětlení křižovatky Přerovská x Hamerská a pro řidiče odbočující vlevo z ul. Hamerská směr Přerov doplnění světelné signalizace upozorňující na chodce přecházející přes přechod do ul.Přemysla Oráče.

KMČ opakovaně upozorňuje na neprovedení změny vodorovného dopravního značení v ul.Krokova a žádá o nápravu. MmOl obdržel novou žádost občanů, která má být projednána na příští schůzi KMČ.

TSMO:
KMČ z důvodu obav o bezpečnost chodců a cyklistů žádá o sdělení, zda bude prováděna zimní údržba nové lávky v ul. Keplerova. V případě, že lávka není v plánu zimní údržby, KMČ žádá o její zařazení do zmíněného plánu.

OŽP:
KMČ obdržela upozornění p. Svobody na velké množství vrbového proutí, které zanáší přítok do mlýna a velmi komplikuje provoz mlýna. KMČ žádá o prověření situace a návrh řešení.

Paní Horská informovala KMČ o podání písemné žádosti části obyvatel z ul. U potoka MmOl ozměnu termínu pravidelné srážky na Hamerském náhonu. Obsah žádosti bude za účasti zástupců dotčených účastníků projednán na MmOl. Za KMČ jedná pan předseda.

Sdělení MmOl k úpravě napojení stávajícího chodníku na nový chodník v ul. Keplerova k přechodu u hřbitova – dle vyjádření projektanta nelze zhotovit standardní chodník splňující současné normové požadavky.

Místní rozhlas – k žádosti p. Zapletala o změnu znělky místního rozhlasu komise KMČ nepřijala usnesení. Pro KMČ je prioritou řešení technického stavu. Pan předseda navrhl uveřejnění textového přepisu každého hlášení na www.naseholice.cz. Textový přepis vyhotoví hlasatel a předá administrátorovi webových stránek.

Došlá a odeslaná pošta:
SmOl, odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, část parc.č. 509 ostatní plocha o výměře 93 m2 a část parc.č. 1934 ostatní plocha o výměře 8 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, při ul. Slunečná. Manželé MUDr. Barbora a MUDr. Oldřich Chrapkovi mají zájem o prodej za účelem zpřístupnění zahrady za budovou č. p. 820 – KMČ na základě hlasování 0/9/0 nesouhlasí, jedná se o veřejnou zeleň, kterou nelze omezit částečným rozdělením parcel.

Ukončení: Schůze KMČ byla ukončena v 19:45 hodin.

Termín a místo příští schůze bude upřesněno novou KMČ. Termíny a místo jednání KMČ budou uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz

page2image1247680page2image1250368page2image1263296

S ohledem na zvolení nové Rady města Olomouce, ke kterému došlo na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Olomouce dne 5.11.2018, skončilo funkční období Komisí městských částí zřízených Radou města Olomouce pro volební období 2014 – 2018. Nazákladě rozhodnutí Rady města Olomouce budou nové Komise městských částí jmenovány s účinností od 1.12.2018. Schůze KMČ Olomouc – Holice konaná dne 1.11.2018 byla poslední ve stávajícím složení v uvedeném funkčním období.

V návaznosti na výše uvedené, bych tímto ze své pozice všem členům KMČ, obyvatelům Holice, zástupcům Magistrátu města Olomouce a Městské policie rád poděkoval za vynikající spolupráci, trpělivost a vstřícnost při řešení záležitostí spojených s činností KMČ a děním v naší městské části.

Bc. František Šváb,předseda KMČ Olomouc – Holice

Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

 

Nahoru