Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 4. dubna  2018

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 4.4.2018 v 18 hodin do klubu pro seniory, náves Svobody 628/38 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb, který přivítal všechny přítomné a hosty.

Prezence:
Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, František Ryšánek. Jaroslav Frank, Mgr. Pavel Hanák, Ing. Tomáš Fojtík, Dagmar Ťulpová, Antonín Jakubec, Jiří Fuciman.
Nepřítomni: Ing. Ludmila Linhartová, Bc. Miloslav Šmída, Věra Zapletalová.
Hosté (bez titl.):  
p. Štěpánek (MP),  pí Jana Škodíková

Program schůze:
Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi podklady k projednání.

Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.

Městská policie:

 • KMČ žádá v době cesty dětí do školy cca od 7:20 do 8:00 hodin o dohled u přechodů na návsi Svobody mezi ZŠ a MŠ, dále žádáme zajistit bezpečnost dětí v ul. Hamerské u Milotelu, kde chybí přechod a v ul. Přemysla Oráče v úseku chybějící části chodníku.
 • KMČ žádá v souladu s platnou vyhláškou kontrolu parkování a průjezdnosti autobusů MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ.
 • KMČ žádá o preventivní kontrolu pro porušování zákazu kouření, požívání alkoholu na veřejném prostranství a z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob v těchto lokalitách místní části:
  –  dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru č. 14A a č. 18
  –  obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru
  – kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD
  – obchod v ul. Jaselská č. 2
  – v ul. Emy Destinové, kde dochází ke znečišťování veřejného prostranství a způsobování hluku v nočních hodinách
  –  v ul. Přerovská na schodech z nadjezdu směrem do ul. U Pekárny, kde se v přilehlých neoplocených zahradách setkávají skupiny osob používající návykové látky
 • KMČ žádá o upozornění řidičů, kteří parkují v ul. Krokova u boží muky, že stojí na „zelené“ ploše, která se bude obnovovat. Řidiči mají možnost parkování v části této ulice s vyznačenými parkovacími místy.
 • KMČ žádá kontrolu parkování kamionů dle platné vyhlášky na území městské části mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště v ul. U Hřiště před stavebninami a v ul. Hamerské před Milotelem.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky o venčení psů na území městské části.
 • KMČ žádá kontrolu v celé části lokality zvané „Amerika“, kde je zvláště na polních cestách pozorován pohyb motorových vozidel bez SPZ.
 • KMČ žádá příležitostnou kontrolu veřejného dětského hřiště v areálu ZŠ ve všední dny od 15:00 – 19:00 hodin, o víkendech od 9:00 – 19:00 hodin, provoz byl zahájen 1. dubna 2018.

Policie ČR:

 • KMČ žádá o měření rychlosti vozidel v ul. Přerovské v části mezi ulicemi Moravská a Hanácká – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu v ul. Hamerské – ve spolupráci s MP.
 • KMČ žádá kontrolu parkování kamionů dle platné vyhlášky na území městské části mimo plochy k tomu vyhrazené v ul. Ječmínkova a v ul. Týnecká, kde parkují kamiony na cyklostezce.
 • KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulicích Na Krejnici, U Potoka, Emy Destinové, dále žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích.

Stavební záležitosti – oznámení:

 • Byla zahájena výstavba lávky a cyklostezky – akce „Holice – Nový Svět, průmyslová zóna ul. Šlechtitelů.
 • V ulici Keplerova od 24. 3. – 31. 8. 2018 bude v důsledku stavby omezená doprava.
 • Od 3.4. do 30.4.2018 bude úplná uzavírka ulic Staškova a Na Krejnici, důvodem je modernizace vedení plynovodu.
 • Instalaci veřejného osvětlení v ul. Stará Přerovská (jako investiční akce), chodník v ulici Hamerské – projedná pan předseda KMČ s panem náměstkem primátora Mgr. Filipem Žáčkem dne 13. 4. 2018 na magistrátě.
 • KMČ žádá OKR o provedení změny vodorovného dopravního značení v ul. Krokova

Požadavky KMČ a občanů:

 • KMČ žádá na základě připomínek občanů o zvážení doplnit zvýrazňující prvky a světelnou signalizaci upozorňující na přecházející chodce po přechodu na křižovatce Hamerská x Přerovská při odbočení doleva z Hamerské na Přerovskou ulici – pro DI PČR. Tato křižovatka je nedostatečně osvětlená, KMČ žádala doplnění osvětlení – požadavek je uveden v zápise z 3.1.2018, požadavek je stále v jednání MmOl.

Požadavky KMČ pro TSMO:

 • Dne 9. 4. 2018 zahájila úklid Holice skupinka dobrovolníků zajištěná přes TSMO.
 • KMČ žádá TSMO o zatravnění celé plochy kolem nového chodníku k přechodu u hřbitova, a to po dokončení chodníku kolem domu Keplerova č.182/5.

Informace pro občany:
Závady a nedostatky veřejného osvětlení je možné poslat přes www.tsmo.cz/hlaseni-zavad – je potřeba uvést číslo sloupu veřejného osvětlení.

Různé:

 • KMČ děkuje TSMO odd. veřejného osvětlení za příkladné a včasné provádění oprav poruch veřejného osvětlení v Holici.
 • Radou města Olomouce dne 6. 2. 2018 bylo schváleno vybudování památníku občanům z Holice, kteří bojovali za vlast v zahraničí v době II. světové války. Památník bude stát na návsi Svobody, autorem projektu a realizace je pan Milan Polián, investorem bude KMČ/MmOl. Odhalení památníku se připravuje na podzim letošního roku.
 • Dne 1. 4. 2018 byl zahájen provoz veřejného dětského hřiště v Holici v areálu ZŠ,
 • Provozní doba je ve všední dny od 15:00 -19:00 hodin, ve víkendech od 9:00 – 19:00 hodin.
 • Plán oprav na rok 2018 v Holici je uveden na www.naseholice.cz
 • Sběrová sobota v Holici proběhne na podzim – 20.10.2018.
 • KMČ sděluje, že v průběhu letošního roku bude provedena oprava a čištění sochy sv. Floriana, která stojí na návsi Svobody u konečné zastávky MHD autobusů.
 • TV Morava bude uvádět od 10. 4. 2018 prezentaci naší městské části Holice v cyklu pořadů: Jak se žije v Olomouci 2.
 • Oznámení – opravy místního rozhlasu budou probíhat postupně. Realizace nového systému na území celého města proběhne během 4 let.

Došlá a odeslaná pošta:

 • SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví SmOL, pozemek parc. č. 1622 zahrada o výměře 159 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ul. Hollarova a Přerovská, je součástí bytového domu č. p. 477, který vlastní pan Filip Skácel, který má zájem o nájem zahrady – KMČ na základě hlasování 10/0/0 souhlasí s variantou nájmu.
 • SmOL – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji či nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví SmOL. Pan Vaško žádá o nájem nebo prodej části pozemků parc. č. 413/6 ostatní plocha o výměře 14 m2 a parc. č. 397 o výměře 1 m2 v k.ú. Holice u Olomouce za účelem umístění mobilní betonové garáže. Pozemky se nacházejí v ulici U Cukrovaru – KMČ na základě hlasování s žádostí nesouhlasí, neboť v bezprostřední blízkosti se nachází veřejná studna, zdroj vody. Hlasování 9/0/1.

Další došlá pošta:

 • Omezení průjezdu v ulici U Cukrovaru bude ve dnech 16. 4. – 22. 4. 2018, důvodem je napojení nové výrobní haly postavené v areálu bývalého cukrovaru na inženýrské sítě.

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 19:30 hodin.

Příští schůze se koná dne 2. května 2018 v 18:00 v Klubu pro seniory, v suterénu budovy MŠ, Náves Svobody 628/38, se vstupem od ul. U Cukrovaru. 
Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz.

Zapsala Mgr. Jarmila Horská. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

Nahoru