Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 7. února  2018

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 7.2.2018 v 18 hodin v Klubu pro seniory, Náves Svobody 628/38 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a hosty.

Prezence:
Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Ing. Ludmila Linhartová, Ing. Tomáš Fojtík, Mgr. Pavel Hanák, Věra Zapletalová, Antonín Jakubec, František Ryšánek, Jaroslav Frank, Jiří Fuciman.
Nepřítomni: Bc. Miloslav Šmída.
Hosté (bez titl.): 
p. Štěpánek (MP), pí Škodíková, p. Müller pí Kostrunková, pí Smékalová a další obyvatelky Holice

Program schůze:
Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi podklady k projednání.

Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.

Oznámení:
Rada města Olomouce dne 6.2.2018 schválila změny JŘ MHD platné od 1.3.2018. Jedná se o první etapu změn. Linky č. 12 a 19 se v pracovní dny vracejí na intervaly před změnou. Na lince č. 25 jsou provedeny časové úpravy odjezdů pro zajištění návaznosti pro zaměstnance firem působících v průmyslových areálech a je zaveden nový spoj pro občany. Po zpracování dalších požadavků a připomínek budou následovat další etapy.

Městská policie:

 • KMČ žádá v době cesty dětí do školy cca od 7:20 do 8:00 o dohled u přechodů na návsi Svobody mezi ZŠ a MŠ, dále žádáme zajistit bezpečnost dětí v ul. Hamerská u Milotelu, kde chybí přechod a v ul. Přemysla Oráče v úseku chybějící části chodníku.
 • KMČ žádá v souladu s platnou vyhláškou kontrolu parkování a průjezdnosti autobusů MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ.
 • KMČ žádá o preventivní kontrolu pro porušování zákazu kouření, požívání alkoholu na veřejném prostranství a z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob v těchto lokalitách místní části:
  – dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru č. 14A a č. 18
  – obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru
  – kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD
  – obchod v ul. Jaselská č. 2
  – v ul. Emy Destinové, kde dochází ke znečišťování veřejného prostranství a způsobování hluku v nočních hodinách
  – v ul. Přerovská na schodech z nadjezdu směrem do ul. U Pekárny, kde se v přilehlých neoplocených zahradách setkávají skupiny osob užívající návykové látky
 • KMČ žádá o upozorňování parkujících řidičů v ul. Krokova u boží muky, že stojí na „zelené“ ploše, která se bude obnovovat. Řidiči mají možnost parkování v části této ulice s vyznačenými parkovacími místy.
 • KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské části mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště v ul. U Hřiště před Stavebninami a v ul. Hamerská před Milotelem.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.
 • KMČ žádá kontrolu v celé části lokality zvané „Amerika“, kde je zvláště na polních cestách pozorován pohyb motorových vozidel bez RZ.

Policie ČR:

 • KMČ trvá na kontrole rychlosti vozidel v ul. Keplerova u hřbitova, kde je problém s dodržováním omezení rychlosti dopravní značkou B20A 30km.
 • KMČ žádá o měření rychlosti vozidel v ul. Přerovská v části mezi ulicemi Moravská a Hanácká – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu v ul. Hamerská – ve spolupráci s MP.
 • KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské části mimo plochy k tomu vyhrazené – v ul. Týnecká parkují kamiony na cyklostezce.
 • KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulicích Na Krejnici, U Potoka, Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích.

Stavební záležitosti – sdělení:

 • Propojení chodníků u přechodu u hřbitova, kde chybí návaznost na chodník vedoucí kolem domu Keplerova č.182/5, bude provedeno s předpokladem v 2Q 2018 za vhodných klimatických podmínek – jednáno s p.Šulcem.
 • K vybudování zpevněné parkovací plochy v ul. Keplerova naproti hřbitova je potřebné vypracování PD.
 • SŽDC plánuje v r. 2019 realizaci nadjezdu na železniční trati z Olomouce do Přerova, součástí bude chodník a cyklopruhy. Následně proběhne rekonstrukce ul. Holická. Členové KMČ budou seznámeni s připravovanou PD.

Požadavky KMČ a občanů:

 • KMČ převzala žádost s podpisy občanů s požadavkem na zavedení nočních spojů MHD ve směru z hl. nádraží do Holice, zejména o víkendu – pan předseda předal žádost a bude jednat s Ing. Dokoupilovou.
 • KMČ žádá Ing. Dokoupilovou, odd. MHD o posouzení návrhu na změnu trasy linky č. 25 přes náves Svobody – obsluha zastávek U Mlýna a Holice.
 • KMČ převzala žádost paní Škodíkové k dalšímu posouzení MmOl, jedná se o pronájem pozemku v majetku města

Různé:

 • Rozpočet KMČ pro rok 2018 je uveřejněn na www.naseholice.cz
 • KMČ souhlasí s návrhem na doplnění počtu členů – pro paní Horňákovou.
 • Pan předseda v souvislosti s požadavkem KMČ na vyhotovení památníku pro občany z Holice, kteří bojovali během 2. sv. války v zahraničí, plánuje společné jednání s panem Schubertem a panem Poliánem pro bližší představení uměleckého provedení díla členům KMČ.

Došlá a odeslaná pošta:

 • SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SmOL. Pozemky se nacházejí v blízkosti areálu společnosti OLMA a.s., která žádá o jejich prodej – KMČ na základě hlasování nesouhlasí s prodejem, souhlasí výlučně s variantou pronájmu.
 • SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl. Paní Pavla Danenbergerová a paní Kateřina Švachová žádají o nájem části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 37 m2 a 33 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, za účelem užívání předzahrádky – KMČ na základě hlasování rozhodla vyhovět žádosti žadatelek.
 • SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl. Pan Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. žádá o nájem části pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 49,5 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, za účelem údržby – KMČ na základě hlasování rozhodla nevyhovět žádosti a žádá o předložení doplňujících informací pro další rozhodnutí.
 • SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl. Část pozemku parc. č. 99/1 ostatní plocha o výměře 125 m2 v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví SmOl za pozemek parc. č. 1947/3 ostatní plocha v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví společnosti Rádio Haná, s.r.o. – KMČ na základě hlasování nesouhlasí se záměrem žadatele, KMČ není kompetentní na základě předložených podkladů posoudit ekonomickou výhodnost pro statutární město Olomouc.

Další došlá pošta:

 • Žádost pana Jaroslava Sůvy o revizi provozu a podmínek prodeje v prodejně TRAFIKA v ul. Keplerova 143/45, majitelkou je paní Jana Škodíková.
 • MMOL – oznámení odboru ŽP, odd. péče o zeleň – středisko zeleně TSMO bude na pozemcích ve vlastnictví SmOl provádět postupné odstraňování nepovolených výsadeb zeleně. Dále upozorňuje, že jakékoliv výsadby na těchto pozemcích lze provádět pouze se souhlasem odboru ŽP.
 • SmOl – OVVI – objednávka č. OB00227/18/OVVI-KMC, firma Jiří Hofmeister, demontáž vánoční výzdoby v Holici.
 • Vyhláška „Noční klid“ – oznámení akcí pořádaných v r. 2018.

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:35 hodin.

Příští schůze se koná z důvodu jarních prázdnin mimořádně dne 14. března 2018 v 18:00 v Klubu pro seniory, v suterénu budovy MŠ, Náves Svobody 628/38, se vstupem od ul. U Cukrovaru. 
Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz.

Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

 

Nahoru