Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 6. února 2019

Schůze KMČ proběhla dne 6.2.2019 od 18:00 hodin v prostorách detašovaného pracoviště MMOL, Náves Svobody 41, Olomouc – Holice.

Přítomni: František Ryšánek, Yvona Kubjátová, Věra Zapletalová, Pavel Hanák, Tomáš Fojtík, David Kapsia, Jiří Koch, Stanislav Kovář, Martin Kučera za SDH
Nepřítomni: Josef Suchánek, Vasyl Fales

Hosté (bez titl.):Miroslav Žbánek – primátor města Olomouce, Libor Kubes, Jaroslav Štůla, Ladislava Rozehnalová, za MP pan Štěpánek.

Program schůze:členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Podněty od hostů:

 • Paní Rozehnalová: U Cukrovaru 30 až 32 (prostor podél chodníku za Holickým statkem atd.) – je zapotřebí prostříhat a upravit dřeviny. Aktuálně nebyl v rámci zimní údržby odklizen chodník, který se nachází od autobusové zastávky U Mlýna směrem na sídliště (po upozornění TSMO byl chodník 7.2. vzorně vyčištěn od ledu a zařazen do zimní údržby).
 • Štůla: Na ulici E. Destinové je neustále problém s parkováním u stavebnin, loni se řešila žádost o případném omezení průjezdu a omezení rychlosti. Jedná se o šotolinovou komunikaci, využívanou nákladními vozidly jako zkratku do stavebnin, případně na ul. Přerovskou.
 • Libor Kubes – U Solných mlýnů – na několika místech je překopaná vozovka a průjezd aut způsobuje hluk, železniční přejezd na ulici Sladkovského je v kritickém stavu, chybí zde chodník, na celé ulici Holická není veřejné osvětlení – více požadavků zašle do KMČ písemně.
 • Pan primátor-město Olomouc chce KMČ více zapojit do spolupráce (zapojení do parkovací politiky města, bezpečnosti na komunikacích typu ostrůvky a přechody pro chodce, případné instalaci radarů, ať už radarů typu ZPOMAL nebo pevně umístěných a zpoplatněných), chystají se společná jednání RMO a KMČ.

Městská policie:
p. Štěpánek za MP – v zimním období je dodržován noční klid, lidé bez domova se nyní na území Holice nevyskytují.

KMČ žádá:

 • aby hlídka, která dozoruje na přechodu před školou děti jdoucí do školy občas dohlídla i na přechody přes vozovku v ulici Keplerova (u hřbitova je nepřehledné místo, velký provoz, řidiči nedodržují sníženou rychlost).
 • Na ulici U Cukrovaru se objevují problémy s nálezy použitých injekčních stříkaček, a to u trafostanice a za hasičskou zbrojnicí.

Požadavky KMČ na opravy komunikací na r. 2019 (k nacenění):

 • Návrh na využití částky 2,7 mil. CZK – po schválení Radou města:

KMČ navrhuje zařadit opravu chodníku (cca 230 metrů) na ul. Hamerská v části od křižovatky s ulicí Staškova směrem k bývalému masokombinátu. Současný chodník je dlouhodobým provizoriem bez možnosti strojní údržby. Při celkové rekonstrukci ulice se v projektu „zapomnělo“ na tento chodník a přes ujišťování bývalého primátora nebylo dostatek prostředků na nový chodník.
Současně požadujeme vyřadit požadavek z roku 2016 „Předlažba chodníku na Návsi Svobody“.

Návrh využití částky do 300tis. CZK na chodníky:

 • Sladkovského od lékárny po vrakoviště (u čísla 51) – zde chodník chybí zcela
 • U Solných mlýnů, od č.or. 6 po 34 – místy je chodník ve velmi špatném stavu, pouze na jedné straně ulice.
 • Krokova – dodělání obrubníku v délce cca 16 metrů od chodníku na ul. Sladkovského a navezení hlíny pro obnovení trávníku.
 • Staškova – dodělat cca 1 metr chodníku, u č.or. 2.
 • Opravit pěší přístupovou cestu k brance na hřbitov od Návsi Svobody z ulice Keplerova. Kořeny stromů zdeformovaly současný asfaltový chodník.
 • U Solných mlýnů, vyrovnat vozovku v místě bývalých překopů ulice, pět míst.
 • Křižovatka ulic Na Krejnici a Staškova – propadlý kanál.

Návrh na využití nové položky v rozpočtu: částka 300tis. CZK na zvelebení (estetizaci) veřejného prostranství:

 • Nákup a rozmístění košů na psí exkrementy
 • Nasvícení nového památníku (předpokládaná cena cca 15. tis. Kč)
 • Osázení okolí nového památníku ozdobnými keři a celkové upravení prostoru (pan Víťazka)
 • Oprava autobusové zastávky U Mlýna směrem do města
 • Náklady na úklid veřejného prostoru v k.ú. Holice u Olomouce – černé skládky.

Informace od hasičů:
Dne 22.6.2019 bude v areálu školy probíhat oslava 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Holici. Začátek je plánován na 14:00 hodin průvodem od Motorestu směrem do školy přes Náves Svobody. Ve škole bude bohatý kulturní program, výstavka techniky a ukázky z činnosti sboru. Od 17:00 hod. do 19:00 hod. je naplánováno vystoupení první kapely. Od 20:00 hod.  vystoupení druhé kapely (ROXY). Předpokládaný konec akce je v 02:00 hod. Výjimka z nočního klidu byla již schválena RMO.

Sdělení MMOL k předchozím požadavkům komise:

 • 12. Umístění dopravní značky zákaz stání s dodatkovou tabulkou “Max 15 minut” na Náves Svobody ve směru od ul. Keplerova ke kostelu. Cílem je zajistit průjezdnost vozovky okolo mateřské školky. Ve směru od kostela mohou vozidla trvale stát, opačným směrem jen na dobu nezbytněnutnou (odvedení dětí do školky).
  MMOL: Situaci prověříme na místě samém. Navrhneme způsob řešení. KMČ budeme informovat. 
 • 12.: Zařazení do plánu činnosti příslušných útvarů MMOL akcí na zlepšení stavu vozovek a chodníků v ulicích Hanácká, Jaselská, E.Destinové, Na Krejnici, Staškova, U Pekárny a Hollarova. Dokumentace o aktuálním stavu uvedených ulic uložena na naseholice.cz/jednání komise.
  MMOL, odbor dopravy navrhuje svolání místního šetření, kde bude upřesněn rozsah požadovaných oprav.  

Aktualizace akčního plánu „Plánu udržitelné městské mobility Olomouc“ (PUMMO)

Možnost navýšení legálního počtu parkovacích stání formou zjednosměrnění vybraných ulic. V rámci Holice například zlepšení parkování v ulicích Staškova a U Hřiště.

KMČ došla k závěru, že případné zjednosměrnění uvedených ulic v současném stavu nebude mít požadovaný přínos. Na ul. Staškova se již nyní parkuje po obou stranách, v ul. U Hřiště je vozovka příliš úzká pro parkování po obou stranách. Řešením je vybudování parkovacích zálivů zúžením chodníků se šířkou nad 2 metry.

Dalším krokem ke zlepšení situace v této části je projednání s vedením 1.HFK Olomouc parkování vozidel funkcionářů – trenérů, hráčů a jejich rodičů v rámci areálu 1.HFK Olomouc.

Požadavky KMČ na MMOL:

 • V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ul. Sladkovského (SSOK) vyzvat majitele železničních vleček (kolejí) k zajištění opravy železničních přejezdů na této ulici, případně jejich zrušení. Jedná se o tři přejezdy v části mezi křižovatkou s ul. U Solných mlýnů a ul. Holická, kde je využíván pouze přejezd do areálu ADM Olomouc s.r.o.. Nejhorší situace je dlouhodobě u přejezdu vlečky do bývalého skladu nábytku za ul. U Solných mlýnů. Tato trať je nezpůsobilá provozu, přejezd je nebezpečný pro cyklisty. V celém úseku chybí chodník pro chodce, chodci využívají vozovku. Vzhledem k intenzitě provozu v této části (kamiony, cyklisti a chodci) jedná se o velmi nebezpečné místo. Všechny tři přejezdy jsou na pozemcích ve vlastnictví města.
 • U Cukrovaru, č.or. 30 až 32 – provedení zimního ořezu dřevin. Za KMČ byl odeslán samostatný požadavek na adresu pí. Steigerové a pí. Horňákové.

Různé:

Rada města rozhodla o uspořádání společných jednání rady a KMČ za účasti veřejnosti. Bude se jednat o společné jednání rady a zástupců tří až čtyř KMČ současně. První jednání proběhne 1.2.2019 v Černovíru. Termín s místem pro společné jednání rady s KMČ Holice, Nové a Staré Hodolany bude určen v závěru roku 2020.

Další jednání komise se uskuteční dne 6.3.2019 v prostorách detašovaného pracoviště MMOL na Návsi Svobody 41.
Zapsala Yvona Kubjátová, členka KMČ a schválil František Ryšánek, předseda komise.