Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 10. července 2017

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na pondělí 10.7.2017 v 18:00 hodin v prostorách Holického statku, Náves Svobody 14 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a hosty.

Prezence:
Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Mgr. Pavel Hanák, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Věra Zapletalová, Ing. Ludmila Linhartová, František Ryšánek, Jaroslav Frank, Antonín Jakubec.
Nepřítomni: Silvestr Tomášek, Jiří Fuciman, Mgr. Tomáš Trunečka.
Hosté (bez titl.):   p. Štěpánek (MP), pí Oravová, pí Jurková, pí Boscato, p. Pavlovský, p. J. Štůla, p. M. Štůla, p. Erbes, p. Havlín.

Program schůze:
Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi podklady k projednání.

Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.

Městská policie:

 • KMČ žádá o preventivní kontrolu veřejného hřiště v areálu ZŠ během provozu po dobu prázdnin v pracovní dny a víkendy mezi 9:00 až 20:00 hod.
 • KMČ žádá o preventivní kontrolu dětského hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru č. 14A a č. 18, zvláště v prostoru lavičky – porušování zákazu kouření a požívání alkoholu na veřejném prostranství. Dále:
  –  obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru
  – obchod v ul. Jaselská č. 2
 • KMČ žádá o kontrolu z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob:
  – v ul. Přerovská na schodech z nadjezdu směrem do ul. U Pekárny – v uvedené lokalitě a přilehlých neoplocených zahradách se setkávají skupiny osob používající návykové látky
  – v ul. Emy Destinové – občané mohou v případě zjištění znečišťování veřejného prostranství těmito osobami, požívání alkoholu a způsobování hluku v nočních hodinách volat kdykoliv MP
 • KMČ žádá kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu parkování v ul. Staškova na hranici křižovatky s ul. U Hřiště, před hlavním vchodem HFK a na travnaté ploše před domy č. 24 a č. 26.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.
 • KMČ žádá stanovisko k návrhu umístění informační tabule měření rychlosti vozidel na území městské části Holice. Jedná se o návrh MP z roku 2016.


Policie ČR:

 • KMČ žádá o měření rychlosti vozidel v ul. Přerovská v části mezi ulicemi Moravská a Hanácká – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti.
 • KMČ trvá na dodržování rychlosti vozidel v ul. Keplerova u hřbitova a u křižovatky s ulicí Průmyslovou – nově umístěna DZ B20a 30km.
 • KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulicích Na Krejnici, U Potoka, Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích.

Stavební záležitosti:

 • KMČ v souvislosti s probíhající rekonstrukcí ul. Hamerská žádá zástupce investora paní Ing. Skoumalovou o upozornění zhotovitele, aby všechna vozidla stavby nad 3,5t využívala pro obslužnost stavby výhradně povolené trasy a omezila v maximální možné míře jízdy ulicemi Staškova, U hřiště a Emy Destinové.
 • KMČ upozorňuje na poškození nově vybudovaných betonových ploch autobusových zastávek provozem stavby na ul. Hamerská.
 • Občané z ul. Hamerská žádají v rámci probíhající rekonstrukce zajištění odvodnění chodníku v této ulici.
 • KMČ žádá v souvislosti s povolenou výstavbou inženýrských sítí v lokalitě u Ameriky o sdělení, kudy mohou jezdit nákladní auta pro obsluhu stavby – provozem je poškozená vozovka v ul. Ječmínkova, v zápise ze 7.6.2017 je uvedena také ul. Na Zábraní. Žádáme po ukončení stavebních prací kontrolu povinnosti p. Kučerky uvést používané komunikace do původního stavu.
 • KMČ žádá o sdělení aktuálního stavu projektu výstavby Hasičské zbrojnice Holice.
 • Předseda KMČ se zúčastní pracovního výboru MMOl k záměru výstavby dětského hřiště na ul. Ječmínkova. Výsledek bude KMČ konzultovat se zástupcem obyvatel p. Gužiakem. Předpokládaný plán realizace s ohledem na rozsah dle MMOl je v r. 2018.
 • KMČ na základě hlasování doplnila požadavky pro TSMO na realizaci oprav komunikací a chodníků v letošním roce – chodník v ul. Keplerova a chodník v ul. Přemysla Oráče. Schválené požadavky předložil předseda KMČ p.Čechovi z TSMO.

Požadavky KMČ a občanů:

 • KMČ žádá na základě upozornění občanů o zvážení odstranění náletových dřevin na ul. Emy Destinové z důvodu pobytu problémových osob, které zde pod vlivem alkoholu přespávají a znečišťují prostranství.
 • KMČ žádá z důvodu bezpečnosti na základě upozornění pana Pavlovského vyhodnocení stavu tří starších vrb U Potoka – prostřední z nich se naklání. Pověřena paní Horská – napíše Ing. Steigerové.
 • KMČ upozorňuje na nebezpečnost břízy pro účastníky silničního provozu a chodce v křižovatce ulic Hamerská a Jaselská, žádá odborné posouzení jejího stavu a následné provedení přijatých opatření – vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek v uplynulých dnech, případně jiných vlivů došlo k jejímu poškození.
 • KMČ žádá na základě upozornění paní Crhové o řešení stavu komunikace a chodníku na zastávce U Pekárny ve směru do Holice – v prohlubních se za deště tvoří velké kaluže.
 • KMČ žádá na základě upozornění občanů o řešení stavu vjezdu do PLYNOMONTu, spol. s r.o., Náves Svobody 6/10 – na cyklostezku se jízdou nákladních aut dostává štěrk z vjezdu a na cyklostezce dochází k pádům a úrazům, hlavně dětí.
 • KMČ žádá na základě návrhu pana Havlína zajištění instalace úsekového měření rychlosti na ul. Přerovská v části mezi křižovatkou s ul. Hamerská až po křižovatku s ul. U Solných mlýnů – dochází k výraznému překračování povolené rychlosti, a tím k ohrožování chodců a nárůstu hluku, zvláště ve večerních hodinách, kdy jsou vypnuté semafory (v minulosti v tomto úseku byla dopravní nehoda s následkem smrti). KMČ v této souvislosti žádá OKR o umístění sčítacího zařízení dopravy – pan Ing. Luňáček.
 • Požadavek na zvážení umístění další nádoby na obaly tetrapak na stanovišti v ul. Přerovská na parkovišti poslán p. Swaczynovi.
 • KMČ žádá Českou inspekci životního prostředí a odbor ŽP MMOL, na základě návrhu občanů, provedení rozboru půdy v okolí domu Staškova 514/14, kde dochází k výraznému znečišťování půdy odpadní vodou z aktivit uživatelů zaparkovaných karavanů na parc. č. 1040, vedené jako zahrada – vlastníkem je spolek Život a Světlo, z.s.
 • KMČ žádá sdělení, kdy bude provedena oprava plošného vyznačení parkovacích míst v ul. Krokova podle nového návrhu zohledňujícího požadavky občanů a místních provozoven – návrh podán v květnu 2017.
 • KMČ žádá sdělení, kdy bude provedeno plošné vodorovné dopravní značení v jednosměrné komunikaci před mostem u mlýna – příčná čára souvislá a dva pruhy se směrovými šipkami doprava a doleva, značení bylo projednáno vloni se zástupcem DI PČR.

Různé:

 • Probíhá mapování veřejného osvětlení na území Holice – stav sloupů, požadavky na jejich doplnění, kde lampy nesvítí nebo oslňují.
 • Bylo oznámeno rozhodnutí Rady města o schválení názvu nové ulice v lokalitě u Ameriky – ulice „Americká“.
 • KMČ vyhodnotila dosavadní čerpání rozpočtu na rok 2017 a projednala návrhy jeho dalšího čerpání.

Poděkování:
KMČ děkuje panu náměstkovi SMOl Mgr. Filipu Žáčkovi za zajištění velmi pěkné renovace památníku obětem světových válek se sochou Františka Palackého z r. 1924 v parčíku u konečné zastávky MHD na návsi Svobody.

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:00 hodin.

Příští schůze se koná dne 30. srpna 2017 v 18:00  v salonku Holického statku, Náves Svobody 14.
Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz.

Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

Nahoru