Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI
OLOMOUC – HOLICE
ze dne 3. května 2017


Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 3.5.2017 v 18:00 hodin v prostorách salonku Holického statku, Náves Svobody 14 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a hosty.

Prezence:
Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Bc. Miloslav Šmída, Ing. Tomáš Fojtík, Ing. Ludmila Linhartová, Věra Zapletalová, Jaroslav Frank, Antonín Jakubec, Jiří Fuciman, František Ryšánek.
Nepřítomni: Mgr. Tomáš Trunečka, Mgr. Pavel Hanák.
Hosté (bez titl.): p. Štěpánek (MP), pí Faltýnková, pí Vařeková, pí Zabloudilová, pan Sůva, p. Jaroslav Štůla, p. Martin Štůla, p. Kovář, p. Erbes

Program schůze:
Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi podklady k projednání.

Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.

Městská policie:

 • KMČ trvá na zajištění bezpečnosti chodců v pracovní dny v době cesty dětí do školy cca od 7:20 do 7:45 hod.
  –  v ul. Hamerská u Milotelu, kde chybí přechod
  –  v ul. Přemysla Oráče v úseku chybějící části chodníku
 • KMČ žádá o preventivní kontrolu veřejného hřiště v areálu ZŠ během provozu v pracovní dny mezi 15:00 až 19:00, víkendy a svátky mezi 9:00 až 19:00.
 • KMČ žádá o preventivní kontrolu dětského hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru č. 14A a č. 18, zvláště v prostoru lavičky – porušování zákazu kouření.
 • KMČ žádá o kontrolu z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob:
  –   ve slepé části ul. Moravská, která je u Přerovské, až k železniční vlečce
  –   v ul. Jaselská směrem k vlečce za kontejnery na tříděný odpad a odtud vlevo směrem k nadjezdu nad železniční vlečkou
  –   v ulicích Partyzánská a Ječmínkova
  –   okolí břehu Hamerského náhonu s přístupem z ul. Přemysla Oráče
 • KMČ žádá kontrolu lokalit, kde dochází k porušování vyhlášky města o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství:
  –   obchod č. 42A mezi návsí Svobody a ulicí U Cukrovaru
  –   obchod v ul. Jaselská č. 2
  –   kolem stánku na návsi Svobody před domem č. 11
 • KMČ žádá kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu parkování v ul. Staškova na hranici křižovatky s ul. U Hřiště, před hlavním vchodem HFK a na travnaté ploše před domy č. 24 a č. 26.
 • KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské části mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště v křižovatce ul. Hamerská a ul. Staškova.
 • KMČ žádá kontolu dodržování zákazu parkování v ul. Partyzánská na hranici křižovatky s ul. Keplerovou pro ztížené rozhledové podmínky při výjezdu z ul. Partyzánská.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.


Policie ČR:

 • KMČ žádá o měření rychlosti vozidel v ul. Přerovská v části mezi ulicemi Moravská a Hanácká. Dále pak v ul. Hamerská. Opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti.
 • KMČ trvá na pravidelném měření rychlosti vozidel v ul. Keplerova u hřbitova a u křižovatky s ulicí Průmyslovou.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu v ul. Hamerská – ve spolupráci s MP.
 • KMČ žádá kontrolu zachování klidu a pořádku v ulicích Na Krejnici, U Potoka, Emy Destinové a žádá kontrolu dodržování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích.


Došlá pošta:

 • SMOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Pan Josef Lavrenčík žádá o prodej předmětných částí pozemků, které se nacházejí při ul. Technologická, parc. č. 1961/1 ostatní plocha o výměře 2239 m2, parc. č. 1961/7 ostatní plocha o výměře 168 m2 a parc. č. 1961/8 ostatní plocha o výměře 38 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc za účelem užívání parkovacích stání – KMČ na základě hlasování 7/0/2 (v době hlasování nepřítomni p. Frank a p. Tomášek) souhlasí se záměrem žadatele.


Další došlá pošta:

 • Jaroslav Sůva, Keplerova č. 47, Olomouc-Holice – dodatek žádosti o dodržování nočního klidu – prodejna Trafika-tabák, Keplerova č. 45 začíná prodej před 5 hod. – p. Štěpánek z MP podal ústní vyjádření a možný způsob řešení, p. předseda nabídl osobní jednání s majitelkou paní Janou Škodíkovou.
 • Rozpis prací TSMO na měsíc květen.


Stavební záležitosti:

 • Stavební práce rekonstrukce ul. Hamerská budou zahájeny dne 5.6.2017 s předpokládaným termínem ukončení v listopadu letošního roku. Informace pro občany budou uveřejněny na webu, ve vývěskách MMOL a formou oznámení místním rozhlasem.
 • KMČ obdržela územní rozhodnutí „TANGENTA I/46“ – dokumentace byla předána panu Šmídovi.
 • Paní Zapletalová sdělila členům informaci o záměru SŽDC vybudovat silniční nadjezd nad železničním přejezdem na ul. Holická. Předpokládaná realizace v r. 2020. SSOK a město Olomouc pozastaví projekční práce celkové rekonstrukce této ulice do doby, kdy budou jasné parametry plánovaného mimoúrovňového křížení. Řešení nadjezdu určí podobu cyklotrasy na ul. Holická.
 • KMČ žádá informace k situačnímu řešení nové výstavby v budoucí ul. „U Ameriky“
 • KMČ žádá výhled na další výstavbu v ul. Stará Přerovská a realizaci veřejného osvětlení v této ulici, také mezi Hamerským náhonem a ul. Přemysla Oráče.

Požadavky pro SSOK a ODBOR DOPRAVY:

 • KMČ žádá na základě požadavku občanů z ul. Hamerská č. 48 zvážení návrhů řešení zajištění bezpečnosti chodců a následnou realizaci vybrané varianty. Návrhy variat řešení:
  –  obnovení přechodu u Milotelu
  –  umístění DZ chodci ve vozovce s upozorněním na děti
  –  umístění stacionárního radaru
  –  vyznačení cyklopruhů – zklidňující efekt, bezpečnost i pro cyklisty
  –  přesunutí zastávky MHD směr Holice do odstavné zóny před Milotelem
  –  omezení rychlosti
 • KMČ žádá OVVI o zprostředkování jednání se zástupci SSOK.
 • KMČ žádá o umístění DZ B13 zákaz vjezdu nad 12t v místě odbočení z ul. Keplerova na náves Svobody z důvodu zvýšeného vjezdu kamionů.

Různé:

 • K požadavku občanů z ul. Hamerská č. 48 na zajištění dopravní obslužnosti – změny trasování proběhnou koncem roku po výběrovém řízení dopravců společně se změnou jízdních řádů.
 • Vyjádření k provedenému plošnému vyznačení parkovacích míst v ul. Krokova –4.5.2017 proběhlo jednání s panem Holým, oddělení koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inženýrství. Současné provedení vyznačení parkovacích míst, zaměřené na maximální počet parkovacích míst, nevyhovuje podmínkám provozu v této části. Bylo doporučeno připravit jednoduchý návrh nového způsobu vyznačení, který bude respektovat potřeby majitelů rodinných domů, zásobování provozoven a umožní bezpečnější průjezd vozidel. Návrh přeznačení bude nejdříve předložen k odsouhlasení majitelům domů a provozoven v této části. Zajistí pan Ryšánek společně s p.předsedou.
 • KMČ žádá realizaci plošného dopravního značení v jednosměrné komunikaci před mostem u mlýna – řazení do jízdních pruhů. Značení bylo projednáno vloni se zástupcem DI PČR – stává se, že řidiči přehlédnou DZ B2 a vjedou do zákazu.
 • KMČ opakovaně žádá obnovu zelených ploch v ul. Krokova (podnět poslán Ing. Steigerové 26.7.2016) – paní Zapletalová poslala písemnou žádost na odbor péče o zeleň.
 • Za KMČ paní Horská vypracuje požadavek pro odbor dopravy ohledně označení nových ulic v Holici.
 • Pan Šmída seznámil členy s akcemi pro děti – Moravský labyrint pořádá 3.6. akci Pohádková náves a HFK pořádá 10.6. Den dětí.

Požadavky občanů:

 • Občané z ul. Stará Přerovská č. 52 a č. 54 opakovaně žádají instalaci veřejného osvětlení (požadavek občanů je uveden v zápise z 3.2.2016) – pan Šmída informoval o mapování VO v celé Olomouci, realizace budou probíhat etapově i vzhledem na další výstavbu.
 • Občané z ul. Hamerská požádali o přehled kontrol dodržování zákazu omezující průjezd tranzitní dopravy v této ulici.
 • Pan Havel požádal o změnu znělky místního rozhlasu – paní Horská ji změnila.

Oznámení:

 • 10.5.2017 od 18:00 probíhají oslavy osvobození a konce 2. světové války.
 • Změny otevírací doby DP MMOL v květnu jsou uvedeny na webu Holice.
 • O2 zrušilo telefonní automat u pošty Náves Svobody č. 41.

Ukončení:
Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 20:15 hodin.
Příští schůze se koná dne 7. června 2017 v 18:00  v salonku Holického statku, Náves Svobody 14.
Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz.

Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

Nahoru