Zápisy z komise

Předchozí zápisy

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI OLOMOUC – HOLICE
ze dne 2. května  2018

Zahájení:
Pravidelnou schůzi KMČ č. 4 svolanou na den 2.5.2018 v 18 hodin v Klubu pro seniory, Náves Svobody 628/38 v Olomouci – Holici zahájil předseda KMČ pan Bc. František Šváb a přivítal všechny přítomné a hosty.

Prezence:
Přítomni: Bc. František Šváb, Mgr. Jarmila Horská, Silvestr Tomášek, Jaroslav Frank, Ing. Tomáš Fojtík, Ing. Ludmila Linhartová, Věra Zapletalová, Dagmar Ťulpová, Antonín Jakubec, František Ryšánek.
Nepřítomni: Mgr. Pavel Hanák, Bc. Miloslav Šmída, Jiří Fuciman. 
Hosté (bez titl.):  
 p. Stanislav (MP), pí Škodíková, p. J. Štůla, p. M. Štůla.

Program schůze:
Členové KMČ byli před zahájením schůze seznámeni s programem schůze a obdrželi podklady k projednání.

Kontrola zápisu z minulé schůze:
Bez připomínek.

Městská policie:

 • KMČ žádá v době cesty dětí do školy cca od 7:20 do 8:00 o dohled u přechodů na návsi Svobody mezi ZŠ a MŠ, dále žádáme zajistit bezpečnost dětí v ul. Hamerská u Milotelu, kde chybí přechod a v ul. Přemysla Oráče v úseku chybějící části chodníku.
 • KMČ žádá preventivní kontrolu veřejného hřiště v areálu ZŠ během provozu v pracovní dny mezi 15:00 až 20:00, o víkendech mezi 9:00 až 20:00.
 • KMČ žádá v souladu s platnou vyhláškou kontrolu parkování aut a průjezdnosti autobusů MHD na návsi Svobody v úseku mezi MŠ a ZŠ.
 • KMČ žádá o preventivní kontrolu pro porušování zákazu kouření, požívání alkoholu na veřejném prostranství a z důvodu zvýšeného pohybu konfliktních osob v těchto lokalitách místní části:
  –  okolí obchodu Náves Svobody 651/42a a celý prostor mezi obytnými domy Náves Svobody 578/46 a U Cukrovaru 571/8 – dochází ke znečišťování, nachází se zde vodní zdroj
  –  dětské hřiště mezi panelovými domy U Cukrovaru 14a a 18
  –  kontrolu parčíku a okolí památníku na konečné zastávce MHD
  –  obchod v ul. Jaselská 2 a v ul. Emy Destinové
  –  v ul. Přerovská na schodech z nadjezdu směrem do ul. U Pekárny, kde se v přilehlých neoplocených zahradách setkávají skupiny osob používající návykové látky
 • KMČ žádá o upozorňování parkujících řidičů v ul. Krokova u boží muky, že stojí na „zelené“ ploše, která se bude obnovovat. Řidiči mají možnost parkování v části této ulice s vyznačenými parkovacími místy.
 • KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské části mimo plochy k tomu vyhrazené, zvláště v ul. U Hřiště před stavebninami.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování vyhlášky venčení psů na území městské části.
 • KMČ žádá kontrolu v celé části lokality zvané „Amerika“, kde je zvláště na polních cestách pozorován pohyb motorových vozidel bez RZ

Policie ČR:

 • KMČ žádá o měření rychlosti vozidel v ul. Přerovská v části mezi ulicemi Moravská a Hanácká – opakovaně zde dochází k překračování povolené rychlosti.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu průjezdu pro tranzitní kamionovou dopravu v ul. Hamerská – ve spolupráci s MP.
 • KMČ žádá kontrolu parkovaní kamionů dle platné vyhlášky na území městské části mimo plochy k tomu vyhrazené – v ul. Týnecká a v ul. Hamerská.
 • KMČ žádá kontrolu dodržování zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích v ulicích Na Krejnici, U Potoka, E. Destinové.

Stavební záležitosti – oznámení:

 • MmOl – odbor stavební – rozhodnutí o povolení úplné uzavírky komunikace v ul. Na Krejnici od 2.5. do 1.6.2018 z důvodu stavby plynovodu.
 • MmOl – odbor stavební – rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice č. II/570 v ul. Keplerova v úseku mezi ul. Průmyslová a Šlechtitelů od 30.4. do 31.7.2018 a částečné uzavírky této silnice od 1.8 do 31.8.2018 – novostavba cyklostezky

Požadavky KMČ a občanů:

 • KMČ žádá odbor dopravy na základě připomínek občanů o řešení dopravní situace v ul. E. Destinové – zvážit umístění DZ B32 průjezd zakázán a DZ B20a omezení nejvyšší povolené rychlosti v této ulici – komunikace je využívána jako zkratka, po průjezdu se výrazně práší a zhoršuje se stav nezpevněného povrchu.
 • KMČ byla informována o problému občanů z ul. U Hřiště s odpadní vodou, která v době vydatných srážek vtéká do sklepů zpět z kanalizace.
 • KMČ byla upozorněna na znečišťování fasád domů a veřejných prostranství močí za obchodem Náves Svobody 651/42a v prostoru mezi obytnými domy Náves Svobody 578/46 a U Cukrovaru 571/8, za domem U Cukrovaru 572/10 se nachází vodní zdroj – chybí zde koš na odpadky, místní obyvatelka navrhuje zónu z této strany oplotit.

Požadavky KMČ pro TSMO:

 • KMČ na základě upozornění pana Štůly žádá o pokosení nového travního porostu v ul. Hamerská (místo trávy zde začíná přerůstat plevel) a travnatých ploch v ul. Emy Destinové.
 • KMČ na základě upozornění více občanů žádá o úpravu komunikace v ul. U Pekárny a v ul. Hollarova – nezpevněný povrch je v havarijním stavu.

Informace pro občany:
Závady a nedostatky veřejného osvětlení je možné poslat přes www.tsmo.cz/hlaseni-zavad – je potřeba uvést číslo sloupu veřejného osvětlení.

Různé:

 • Paní Mgr. Linhartová ze společnosti SocioFactor s.r.o. seznámí na příští schůzi KMČ s probíhajícím výzkumem „Rodinná politika na místní úrovni ve městě Olomouc“. Schéma výzkumu odsouhlaseno Odborem sociálních služeb MmOl. KMČ doporučuje obrátit se také na RC Heřmánek.
 • Pan předseda společně s panem Tomáškem projednali požadavky KMČ na odboru investic s Mgr. Žáčkem – požadované akce budou zařazeny do návrhů pro příští rok.
 • Paní Horská upozornila na problém občanů v okolí Hamerského náhonu během letních měsíců s vodou v době každoroční srážky, která je dána manipulačním řádem Povodí Moravy s.p. KMČ vyčká na písemné oznámení Odboru životního prostředí o termínu provedení srážky. Pan předseda projedná výše uvedené v souladu s manipulačním řádem na MmOl a s p.Svobodou.

Informace pro občany:

 • Setkání jubilantů z Holice se koná 23. 5. 2018 ve 14:30 v areálu Holický dvůr.
 • Pan Tomášek informoval o záměru pana Kolovratníka k umístění lavičky poblíž obytného domu U Cukrovaru 572/10 se souhlasem většiny obyvatel domu. KMČ vzala informaci na vědomí.

Došlá a odeslaná pošta:

 • SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, parc. č. 852 zahrada o výměře 239 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ul. náves Svobody, jedná se o oplocenou předzahrádku a štěrkovou příjezdovou cestu k pozemku ve vlastnictví žadatele pana Martina Fuksy – KMČ souhlasí – hlasování 10/0/0.
 • SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, část pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Holice u Olomouce. Předmětný pozemek se nachází při ul. náves Svobody, jedná se o štěrkovou příjezdovou cestu. Pan Ludvík Chodil má zájem o nájem za účelem vybudování a užívání příjezdové cesty k nově budovanému parkovišti a k budově v jeho vlastnictví – KMČ souhlasí – hlasování 9/0/1.
 • SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, část pozemku parc. č. 1937 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ul. Na Zábraní. Žadatelé zde chtějí vytvořit odpočinkovou zónu, pozemek dlouhodobě udržují a pečují o zeleň – KMČ souhlasí – hlasování 10/0/0.
 • SmOl – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, část parc. č. 863 zahrada o výměře 400 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Předmětný pozemek se nachází při ul. Keplerova. Pan Ronald Ondreáš nemá žádný stavební záměr, provedl by úpravu povrchu štěrkovým materiálem za účelem podnikání v kamenických službách – KMČ nesouhlasí – hlasování 0/10/0. Žádost je v rozporu s další žádostí k parc. č. 863.
 • SmOL – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, parcely č. 862 a č. 863 zahrady, které se nacházejí při ul. Keplerova, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, za parcely č. 1294/22, 53, 60, 64, 66, 68-71, 73, 74 a parc. č. 1295/8, vše v k.ú. Droždín, obec Olomouc, ve vlastnictví společnosti DELTA INVEST, s.r.o., která žádá v rámci bezúplatného převodu výše uvedených pozemků do vlastnictví SmOl o částečnou směnu – KMČ nesouhlasí – hlasování 0/10/0. Výměna není pro město Olomouc výhodná. Pozemek parc. č. 863 je předmětem předchozí žádosti.
 • SmOL – odbor majetkoprávní – žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví SmOl, parc. č. 678/1 orná půda o výměře 138 m2 a parc. č. 678/8 orná půda o výměře 3087 m2, vše v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, za parc. č. 666/3 orná půda o výměře 3348 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve vlastnictví pana Antonína Kučerky. Předmětné pozemky se nacházejí při ul. Na Zábraní a Ječmínkova – KMČ nesouhlasí z důvodu obavy možného omezení budoucí výstavby – hlasování 0/10/0.

Další došlá pošta:

 • MmOl – OVVI – Rada města Olomouce na svém jednání 24.4.2018 schválila využití částky, která je určena v rozpočtu odboru investic pro využití na akce požadované komisemi městských částí – pro Holici byla schválena částka k realizaci pomníku občanům Holice, kteří bojovali ve II. světové válce.

Ukončení: Pravidelná schůze KMČ byla ukončena v 19:30 hodin.

Příští schůze se koná 6. června 2018 v 18:0 v Klubu pro seniory, v suterénu budovy MŠ, Náves Svobody 628/38, se vstupem od ul. U Cukrovaru. 
Termíny jednání KMČ uvedeny na www.olomouc.eu a www.naseholice.cz.

Zapsala Věra Zapletalová. Schválil Bc. František Šváb, předseda KMČ Olomouc – Holice.

Nahoru