Zápis z komise

Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 4. prosince 2019

Schůze KMČ proběhla dne 4.12.2019 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice

Přítomni: František Ryšánek, Stanislav Kovář, Pavel Hanák, David Kapsia, Věra Zapletalová, Martin Kučera, Jiří Koch, Yvona Kubjátová, Josef Suchánek

Nepřítomni:  Tomáš Fojtík

Hosté (bez titl.): Jarmila Horská, Iva Kalodová, Eva Tisoňová a zástupce MP

Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Podněty od hostů:

p. Tisoňová:

 • požadavek na umístění košů na psí exkrementy, v souvislosti s novou výstavbou domů přibývá majitelů psů– tristní situace v ulici Na Dílkách;
 • další požadavek na doplnění košů v prostoru Holického lesa, řada majitelů psů nesprávně považuje tuto lokalitu za prostor určený k venčení psů a znečišťují areál určený k rekreaci;
  KMČ – v tomto roce objednáno je 5 košů, které jsou již nainstalovány.
 • Je potřeba vyřešit i osvětlení na cyklostezku v Holickém lese, lidé tam chodí běhat a je tam opravdu tma. 
  KMČ – aktuálně je prioritou vyřešení chybějícího nebo zastaralého veřejného osvětlení v obytné části Holice. 
 • Na ulici Krokova je zcela nevyhovující parkování, bílé čáry byly částečně zamazány
  KMČ – dlouhodobě se toto řeší, na základě předchozích stížností občanů komise navrhla nové uspořádání parkoviště, současný stav je provizoriem. Problém způsobují zaparkované dodávky, blokují průjezd parkovištěm – řeší odbor dopravy na MMOl.

p. Kalodová:

 • předala KMČ kroniku KMČ, kterou vedl pan Tomášek;
 • Holický les – dnes bylo předáno do užívání nové odpočívadlo;
 • předala pozvánku na Novoroční procházku Holickým lesem.

p. Horská:

 • návrh na hudební doprovod při oslavách státních svátků – kladení věnců;
 • v ulicích U Cukrovaru 20 a na Keplerové nejde slyšet místní rozhlas – ví, že se to již nebude řešit;
 • ořezy stromů – požadavky od obyvatel – má již nějaké seznamy;
  KMČ – souhrnný požadavek na ořez stromů za Holici bude připravovat paní Zapletalová, jednotlivé požadavky směřovat na její adresu. 
 • Ulice Přemysla Oráče – je tam velká louže a špatný nájezd k domům, paní Horská svolala místní jednání občanů s pracovníkem MMOL – na komisi přijde cenová nabídka a návrh na řešení situace.
  KMČ –stav této ulice řeší komise od května tohoto roku s Odborem dopravy a územního rozvoje. K existující kanalizační vpusti není dokumentace, probíhají jednání s Vodárenskou společností o kanalizaci v této lokalitě. Vzhledem k celkovému stavu této části preferuje komise zásadní řešení – vybudování nové kanalizace, zpevněné vozovky s opěrnou stěnou pro parkovací stání. Úpravy v tomto prostoru musí respektovat výškové poměry veřejného prostoru k soukromým pozemkům. Není možné opakovaně navážet do prostoru štěrk.

Městská policie: 

Miroslav Vychodil je strážníkem odpovídajícím za stav veřejného pořádku v městské části Ol. – Holice. Kontaktovat je možné prostřednictvím velitele oddělení pořádkové služby pro směnu na telefonu 585 209 531, email: prijem.podaní@mp-olomouc.cz.

V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku, kdy zákrok strážníků městské policie nesnese odkladu, kontaktujte Městskou policii Olomouc na bezplatném čísle 156.
Ze strany KMČ – poděkování MP za výborné zvládnutí své práce i ve ztížené situaci spojené s rekonstrukcí Přerovské.

Došlá pošta:

 • Stanovisko k pachtu nemovité věci ve vlastnictví SMOl – č.j. S-SMOL/105978/2015/OMAJ/Skl/Peň – p. Tomáš Kovařík – ulice U Potoka KMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o pachtu.
 • Stanovisko k prodeji případně nájmu nemovité věci ve vlastnictví SMOl – č.j.: S-SMOL/105963/2015/OMAJ/Kli/Peň – pozemek ul. U potoka – pan Petr Hofmeister – KMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
 • Stanovisko k prodeji případně pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví SMOl – č.j.: S-SMOL/176725/2018/OMAJ/Tom – pozemky při ulici Partyzánská – manželé Ševelovi – KMČ doporučuje pacht.
 • Oznámení odboru městské zeleně a odpadového hospodářství. MMOL nebude v roce 2020 pořádat Sběrové soboty. Občané mohou celoročně využívat sběrových dvorů s provozní dobou: pondělí – sobota od 9 do 17 hod, polední přestávka 13:00 – 13:30, neděle 9:00 – 13:00. TSMO poskytují jako službu jednorázový svoz odpadu, lze objednat na www.tsmo.cz.

Různé:

Dne 9.12.2019 schválila Rada města Olomouce Statut komisí městských částí, který mimo jiné upravuje způsob jednání za komisi. Jménem komise je oprávněn jednat pouze předseda komise, případně člen komise na základě písemné plné moci. V případě jednání jménem komise bude na základě této úpravy ze strany odborů MMOL vyžadováno předložení písemné plné moci. Je nepřípustné, aby jednotliví občané jednali s MMOL jménem komise.

Termíny jednání KMČ Holice v roce 2020:

8. ledna, 12. února, 4. března, 1. dubna, 6.května, 3. června,
1. července, 26. srpna, 9. září, 7. října, 4. listopadu a 2. prosince.

Další jednání komise se uskuteční dne 8.1.2020 v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. Zapsala Yvona Kubjátová a schválil František Ryšánek, předseda komise.