Zápis z komise

Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 1. července 2020

Schůze KMČ proběhla dne 1.7.2020 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice

Přítomni: František Ryšánek, Stanislav Kovář, Pavel Hanák, David Kapsia, Věra Zapletalová, Martin Kučera, Jiří Koch, Tomáš Fojtík, Yvona Kubjátová

Nepřítomni: Josef Suchánek,

Hosté (bez titl.): Jitka Drápalová, Jarmila Horská, zástupce MP Miroslav Vychodil.

Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Podněty od hostů:

 • Drápalová – diskuse k problematice zvýšení rychlosti aut a v této souvislosti i se zvýšením hlukové hranice na ulici Keplerova – většina vozidel překračuje povolenou rychlost, zejména kamiony. Na přechodech není možné bezpečně přejít, jako jedna z možností řešení se nabízí omezení dopravní rychlosti, či úsekové měření.
  KMČ: požádá PČR o zvýšený dohled nad tímto úsekem a nahlásit tuto ulici jako vhodnou pro úsekové měření rychlosti jako ulici Přerovskou.
  Dále uvedla jako problematický úsek před přechodem u ulice Na Dílkách, kde jsou na travnatém pásu v ul. Keplerova vzrostlé keře v mírné pravotočivé zatáčce, což výrazně zkracuje rozhledovou vzdálenost chodcům před přechodem. Z pohledu přijíždějícího řidiče od hřbitova jsou chodci za keři vidět až těsně před přechodem.
 • Horská – na Návsi Svobody nový pomník letců koroduje, běží záruční doba, ale je potřeba to řešit rychle, protože záruční doba bude brzy končit.
  KMČ: podnět předán na MMOL.
  Chybějící lavičky na dětském hřišti na ul. Ječmínkova.
  KMČ: budou zakoupeny z finančních prostředků, které má KMČ k dispozici.
  – Na ulici U potoka č.47  jsou patrně špatně uzavřené poklopy  kanálů, které hlučně bouchají, když na ně najde automobil.
  KMČ: požadavek na TSMO
  – Po vydatných deštích jsou velké louže na ulici Hamerská u motorestu – pokud je v blízkosti nějaký chodec a projíždí automobil, dochází k postříkání.
  KMČ: Jedná se o silnici II. třídy ve správě SSOK.
  – Přechod pro chodce na Přerovské – upravoval se časový interval u semaforů a nyní není možné bezpečně na jeden zátah přejít až na druhou stranu, vždy interval zelené vychází jen na ostrůvek uprostřed cesty, což je nebezpečné pro lidi s kočárky, s dětmi, s koly apod.  
  KMČ – již bylo nahlášeno na MMOl.
  – V poslední době přibylo hlášení v našem místním rozhlase – někteří občané upozorňují, že z nových reproduktorů není nic slyšet. 
  KMČ – nový systém veřejného rozhlasu není ještě uveden do provozu.
  – Je požadavek zajistit veřejné osvětlení na starou Přerovskou za Keplerovou ulicí. Dochází k vloupání do rodinných domů.
  KMČ: Již bylo projednáno na magistrátu, vzhledem k nedostatečné kapacitě současného rozvodu je nutná projektová dokumentace.

Městská policie: 

 • Požadavek KMČ o důslednou kontrolu a postihování řidičů vozidel parkujících na travnatých plochách, kde se řidiči dopouštějí přestupku poškozování a neoprávněného záboru veřejného prostranství. Jedná se hlavně o případy stání vozidel na Návsi Svobody mimo vjezdy k rodinným domům.
 • Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci na ulici Keplerova, kde jsou dva přechody pro chodce – KMČ požaduje zvýšit kontroly a měření rychlosti, přijmout opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců – řidiči zpravidla ani nezpomalí před přechodem pro chodce.
 • Vraky – vrak z Přerovské je již odstraněn, další vrak je na ul. Sladkovského, Keplerově a U Cukrovaru.

Došlá pošta:

 • Žádost č.j. SMOL /153990/2020/OMAJ/MR/Lex – žádost o sdělení stanoviska k pachtu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – KMČ souhlasí s pachtem.
 • Žádost č.j. SMOL/151356/2020/OMAJ/MR/Lex – žádost o sdělení stanoviska k prodeji, případně pachtu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce – KMČ doporučuje prodej.
 • Žádost č.j. SMOL/126095/2020/OMAJ/MR/Lex – žádost o sdělení stanoviska ke koupi nemovité věci z vlastnictví společnosti ADM Olomouc s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce – KMČ souhlasí s koupí uvedené nemovité věci – části pozemku.

Různé:

 • V období od 8. 7. 2020 do 18. 8. 2020 budou probíhat stavební práce na akci „Náves Svobody – oprava komunikace, I. etapa“. Práce budou probíhat za úplné uzavírky místní komunikace. Pro zachování bezpečnosti a zdárný průběh výstavby Vás žádáme o respektování osazeného přechodného dopravního značení, případných informačních tabulek a zábran pro usměrnění pěšího pohybu v prostoru stavby. Náhradní autobusové zastávky budou na ul. Keplerova, zastávka U Mlýna bude přechodně nahrazena zastávkou Týnecká.
 • ÚKOL – Předat požadavek na Správu silnic Olomouckého kraje na opravu vozovky na Hamerské ulici v místech, kde není dostatečný spád vozovky ke kanalizační vpusti. 

Další jednání komise se uskuteční dne 26.8.2020 v 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. 

Zapsala Yvona Kubjátová a schválil František Ryšánek, předseda komise.


 

Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 26.srpna 2020

 • Schůze KMČ proběhla dne 26.8. 2020 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice
 • Přítomni: František Ryšánek, Martin Kučera, Jiří Koch, Pavel Hanák, David Kapsia, Stanislav Kovář, Tomáš Fojtík, Yvona Kubjátová
 • Nepřítomni: – Josef Suchánek, Věra Zapletalová
 • Hosté (bez titl.) p. Horská, zástupce MP Miroslav Vychodil.
 • Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Podněty od hostů: 

 • p. Horská – dotaz ohledně  památníku na Návsi Svobody, zda je něco nového – údajně tento památník není zařazen do evidence majetkoprávního odboru SMOl;
  KMČ: předseda prověří způsob evidence na magistrátu.
  – u památníku Masaryka uschl i druhý strom – navrhuje zakoupit dva kusy bezúdržbových jehličnanů, v této souvislosti je již domluvená s ředitelkou ZŠ, že to pan školník zasadí a bude zalévat;
  – vznesla dotaz, kdo povolil 4 parkovací místa na křižovatce v ulici Brunclíkova, tyto místa brání řidičům v rozhledu;
  KMČ: jedná se o záležitost správce komunikace SSOK.
  – opakuje se problém s černými skládkami – např. na Návsi Svobody je starý nefunkční kočárek;
  KMČ: každý občan může nahlásit na TSO prostřednictvím jejich aplikace na webových stránkách.

Došlá pošta:

 • Sběrová sobota proběhne dne 24.října 2020 – kontejnery budou umístěny na rohu ulice U Hřiště a Přerovské (parkoviště);
 • KMČ obdržela požadavek na nahlášení plánovaných akcí v roce 2021, kde se předpokládá ukončení po 22:00 hod.. Jedná se o aktualizaci výjimek z obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Informace o tomto požadavku obdrželi všichni potencionální pořadatelé v rámci městské části. 
 • V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR došlo upozornění, že i na schůzích komisí městských částí (tj. orgánů veřejné správy) je od 1.9.2020 do odvolání nutno používat ochranné prostředky (roušky, šátky, šály) a to jak členové KMČ, tak případní občané, kteří se schůze zúčastní. Stejně tak je povinnost užívat ochranné prostředky v prostorách detašovaných pracovišť.

Různé:

 • Požadavek na VHS – vyčištění kanalizace na ulicích Hanácká, Jaselská, Revoluční, Krokova a Sladkovského – jedná se vyčištění celé této oblasti. Při čištění kanalizačních vpustí v rámci rekonstrukce vozovky na ulicích Hanácká a Jaselská bylo zjištěno, že po celé délce kanalizace jsou usazeniny. Občané si stěžují na častý zápach z kanalizačních vpustí. Zápach je i na ul. Krokova (vpusť uprostřed parkoviště) a na ul. Sladkovského.

Další jednání komise se uskuteční dne 9.9.2020 v 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. 

Zapsala Yvona Kubjátová a schválil František Ryšánek, předseda komise.


 

Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 9. září 2020

 • Schůze KMČ proběhla dne 9.9. 2020 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice
 • Přítomni: František Ryšánek, Martin Kučera, Jiří Koch, Pavel Hanák, David Kapsia, Stanislav Kovář, Tomáš Fojtík, Josef Suchánek, Věra Zapletalová
 • Nepřítomni: Yvona Kubjátová
 • Hosté (bez titl.) p. Horská, Adam Šmakal, Jan Langer,  zástupce MP.
 • Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Podněty od hostů:

 • Dotaz ohledně údržby nového památníku na Návsi Svobody, začínající koroze.
  KMČ: byl dán podnět k projednání opravy památníku s jeho dodavatelem.
 • Oprava živičného povrchu parkoviště u bytových domů na Návsi Svobody, číslo 44 a 46. 
  KMČ: řešení podle výsledku místního šetření, tzn rozsahu nutných oprav. 
 • Upozornění na dlouhodobě stojící vrak na parkovišti.
  KMČ: podnět předán zástupci městské policie.
 • Ul. Keplerova – narůstající dopravní provoz, podle výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2020 projede touto ulicí denně až 7 300 vozidel, z toho 1 600 nákladních. Vozidla nedodržují omezení rychlosti v místě přechodů pro chodce, nerovnosti na vozovce způsobují hluk zejména v nočních hodinách. Zvlášť nebezpečný úsek je u hřbitova – přechod pro chodce umístěný v zatáčce bez jakéhokoliv zvýraznění.
  KMČ: požádá o projednání situace a možných opatření ke zvýšení bezpečnosti s krajským úřadem (silnice II. třídy 570).
 • Dotaz na podání návrhu k čerpání prostředků na estetizaci z řad občanů. 
  KMČ: návrhy je možné podávat průběžně, v tomto roce došlo ke snížení objemu prostředků na 150tis.Kč a limit je vyčerpán. Na rok 2021 počítáme s částkou 300tis. Kč a plán čerpání bude sestavován v únoru a březnu příštího roku.

Městská policie:

 • KMČ žádá MP o prošetření vraku osobního vozidla na parkovišti u bytových domů č. 44 a 46.

Došlá pošta:

 • Informace od M. Poláka o připravované výstavě hub, která po loňském úspěšném prvním ročníku proběhne v místní pobočce knihovny ve dnech 13. a 15.10.2020. Žádost na KMČ o zveřejnění letáků ve vývěskách a Holických novinách.
 • Pozvánka pro všechny členy komise a obyvatele Holice na veřejná projednání konceptu nové Parkovací politiky města. Celkem proběhnou čtyři projednání, kdy každé bude přednostně zaměřeno na určitou oblast (Holice 17.9.2020). Všechna projednání mají stanovený stejný začátek v 18:00 v sále zastupitelstva, Hynaisova 10.
 • Pozvánka SDH Holice na 9. ročník netradiční hasičské soutěže Holické kombajn, která proběhne 12.9.2020 v areálu za mateřskou školkou.

Různé:

 • Proběhlo jednání se zástupci odboru dopravy a územního rozvoje o umístění dvou laviček v lokalitě mezi bytovými domy na ul. Ječmínkova jako součásti městského mobiliáře, tzn bez finanční účasti komise. Instalace laviček proběhne do konce měsíce listopadu.
 • Na základě požadavku KMČ na doplnění veřejného osvětlení na ul. Krokova došlo k místnímu šetření se závěrem, že požadované umístění jednoho světla je nedostatečné a komisí navrhované řešení příliš nákladné, vzhledem k nutnosti rozkopání chodníku v délce několika desítek metrů. Zástupce TSMO navrhuje umístění dvou světel v zeleném pásu, odhadovaná cena cca 80tis., pokud bude komise souhlasit s tímto řešením, připraví přesnou cenovou kalkulaci. Komise pověřila předsedu komise k projednání s majiteli dotčených nemovitostí, zda souhlasí s umístěním světel.

Další jednání komise se uskuteční dne 7.10.2020 v 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. 

Zapsal a schválil František Ryšánek, předseda komise.


Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 7.října 2020

 • Schůze KMČ proběhla dne 7.10. 2020 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice
 • Přítomni: František Ryšánek, Martin Kučera, Jiří Koch, David Kapsia, Stanislav Kovář, Tomáš Fojtík, Yvona Kubjátová, Josef Suchánek, Věra Zapletalová
 • Nepřítomni: – Pavel Hanák
 • Hosté (bez titl.) zástupce MP, p. Müller, p. Jurková, p. Huml, zástupce 1. HFK Olomouc p. Morcinek, p. Pivarník
 • Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Podněty od hostů:

 • P. Müller – 2 roky čeká marně na pořízení a umístění laviček na dětské hřiště na ul. Ječmínkova – nezajímá ho, že jsou již dlouho objednány – trvá na sdělení data, kdy budou na hřiště umístěny.
  KMČ: Lavičky jsou objednány, montáž provedou TSMO, příslib do konce listopadu. Vzhledem k současné situaci s covid-19 nelze termín garantovat.
  – Dotaz na jak dlouhou dobu budou umístěny provizorní zastávky na ul. Keplerova, tyto zastávky zde byly vytvořeny při opravě vozovky na Návsi Svobody. Recyklát se postupně uvolňuje a zasahuje do chodníku. 
  KMČ: Bylo rozhodnuto o zachování provizorních zastávek do druhé etapy opravy vozovky na Návsi Svobody v příštím roce. Bude odeslán požadavek na uklizení uvolněného materiálu v okolí zastávek.
  – Již v minulosti požadoval na komisi zhotovení cca 5 metrů chodníku od přechodu pro chodce u hřbitova a stále není splněno. 
  KMČ: Realizace chodníku bude součástí opravy vozovky na Návsi Svobody, byla zpracována projektová dokumentace.
  – Na ulici Keplerova se propadá chodník, došlo k poškození dlažby, které je potřeba vyměnit.
  KMČ: projedná možnost opravy v tomto roce, případně zařadí do plánu oprav na příští rok.
 • Huml – provozovatel restaurace Na hřišti (v areálu 1. HFK Olomouc)– podal vysvětlení k opakujícím se stížnostem občanů na provoz restaurace, špatné parkování na ulici Staškova a rušení nočního klidu. Jako provozovatel restaurace pořádají společenské akce pro děti s tím, že jen 2x přesáhli dobu 22:00 hodin a za to se omlouvají a garantují, že se to již nestane. Ke stížnosti na hluk z letní zahrádky po 22.hodině – garantují, že v tuto dobu nehrála již žádná hudba, hosté se bavili a patrně to bylo v přilehlých domech víc slyšet. Provozovatel restaurace přislíbil nápravu.
 • Morcinek (výkonný ředitel 1. HFK Olomouc) – sportovní akce jsou přes den, nikoliv v noci, samozřejmě ví o problémech, které byly zmíněny i o vleklých problémech týkajících se parkování. Proběhla rekonstrukce parkoviště a bránu od parkoviště v rámci areálu otvírají v době zápasů a tréninků. Problém je s přístupovou komunikací do areálu od Auto Hlaváček, která je ve velmi špatném stavu.
 • Jurková – Staškova ulice – problém s parkováním je dlouhodobý, podle informací od rodičů brána na parkoviště není v pracovní dny otevřená. Vozidla návštěvníků areálu HFK parkují v křižovatce, kde blokují provoz a brání majitelům rodinných domů ve vjezdu do vlastního domu. Nejhorší situace je, když zde parkují autobusy sportovců, kdy dochází k zablokování celé ulice. Proč autobusy nevyužívají zadní bránu do areálu, kde je bezproblémový příjezd?
 • Morcinek – vedení HFK zvýší kontroly otvírání zadní brány a prověří možnost stálého označení směrových tabulí na parkoviště v areálu HFK (zadní brána) v přilehlých ulicích.
 • P. Pivarník – bydlí v těsné blízkosti areálu – jsou chvíle, kdy je hluk opravdu nesnesitelný, a to hlavně ve dnech, kdy probíhají společenské akce. Sousedství s areálem HFK je významně omezuje v užívání zahrady a celého domu.
 • Vyjádření MP – k problematice nadměrného hluku lze objednat měření na hygienické stanici, doporučuje dohodu v rámci dobrých sousedských vztahů. Pokud je situace již neúnosná, zejména porušování nočního klidu, či zmíněné špatné parkování, tak doporučuje volat na policii.

Městská policie:

 • Na Keplerově ulici stojí 2 vraky – stříbrné a červené auto – prověřit ze strany MP
 • Kontrola parkování kamionů na Staré Přerovské – stojí mimo zpevněnou vozovku, řidiči zde zanechávají odpadky.

Došlá pošta:

 • Informace o propagační akci zaměřené na využití prostředků na estetizaci dle požadavků obyvatel města. Každá městská část obdrží 300 tis. Kč na estetizaci. 
  Pokud dojde ke zrušení listopadové schůze v rámci nouzového stavu, mohou občané zaslat svůj nápad na zlepšení veřejného prostředí na emailové adresy: kmc04@olomouc.eu  nebo info@naseholice.cz.
 • Žádost o vyjádření k problematice sdílení kol a elektrokoloběžek z pohledu KMČ. Především pokud jde o jejich parkování a umísťování ke stojanům na kola a případné jízdy po komunikacích.
  KMČ:
  – návrh na rozšíření stanoviště kol v ulici Průmyslová (v blízkosti průmyslových podniků), případně i v lokalitě za Přerovskou ulicí;
  – odložená kola zabírají často celou kapacitu městských stojanů na kola u kostela i u pošty, občané nemají možnost odložit vlastní kolo.
 • Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce č.j.: SMOL/226272/2020/OMAJ/MR/Ind, spis. značka S-SMOL/181199/2020/OMAJ/Ind: nájem části pozemku par.č. 1929/1 ostatní plocha o celkové výměře 50m2 v k ú. Holice u Olomouce – KMČ nedoporučuje, nelze zabrat veřejnou zeleň, žadatel má možnost parkování na svém pozemku, případně v rámci současných parkovacích míst v okolí bydliště.
 • Žádost Jiřího Vlacha o vyřešení:
  – Neúnosného dopravního zatížení ulice Keplerova formou zákazu jízdy vozidel nad 3.5 t tranzit.
  – Instalace dopravních značek B20a zvýrazněná Nejvyšší dovolená rychlost v obou směrech, instalace vodorovného dopravního značení na komunikaci o nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/hod v prostoru začátku svislého dopravního značení a instalaci vysoce adhezního povrchu na komunikaci před vyznačený přechod z obou stran. Tato opatření by se určitě okamžitě řešila v případě vážné dopravní nehody s chodcem. Prosím předejděte tomu na přechodu nepřechází pouze rychlí a pohotoví, ale i dětí a starší osoby.
  – Instalace stacionárních radarů se záznamem v obou směrech viz město Šternberk, ul. Jivavská a Olomoucká. Toto opatření bude sice nákladnější, ale velmi účinné a z pokut za porušování zákona se investice do bezpečnosti chodců pokryje možná v celé výší. 
  – Vystavení požadavku na majitele komunikace (silnice II. tř. č.: 570 v ul. Keplerova) na opravu terénních nerovností komunikace v prostoru před přechodem pro chodce od Nových Sadů (terénní nerovnost komunikace v prostoru uložení víka kanalizace).
  KMČ předá podnět odboru dopravy a územního rozvoje MMOL.

Různé:

 • Veřejné osvětlení ul. Krokova – KMČ doporučuje umístění dvou světel dle návrhu TSMO, cenová kalkulace 128 358,00 Kč bez DPH.
 • KMČ připravila k projednání s příslušnými odbory MMOL návrhy významných oprav komunikací, případně investičních akcí v příštích obdobích na území městské části Holice.

Další jednání komise jsou do odvolání zrušena.

Zapsala Yvona Kubjátová a schválil František Ryšánek, předseda komise.