Zápis z komise

Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 7.4.2021

(online jednání prostřednictvím aplikace Google Meet od 18:00 do 19:00 hod)

Jednání řídil: František Ryšánek, předseda KMČ
Účastníci jednání: Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Martin Kučera, Jiří Koch, Stanislav Kovář, David Kapsia, Pavel Hanák a František Šváb.
Nepřítomni: Yvona Kubjátová – omluvena.
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání.

Žádost o stanovisko KMČ

Žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce Spisová značka: S-SMOL/272192/2016/OMAJ/Bel ze dne 24.4.2021. Komise nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků. Pozemek 1947/3 ve vlastnictví žadatele v katastru Holice u Olomouce není dotčen výstavbou stanoviště kontejnerů pro směšný a tříděný odpad. Parkování v centru města je možné řešit vyhrazeným parkovacím stáním.

Ostatní – požadavky na SMOL

 • KMČ projednala doplnění houpačky na dětském hřišti v ul. U Cukrovaru o tzv hnízdo, určené pro nejmenší děti. Instalace prvku bude zajištěna ve spolupráci s TSMO. 
 • KMČ žádá Odbor dopravy a územního rozvoje o zpracování návrhů řešení dopravní situace v lokalitě tzv za ul. Keplerova – jedná se o ulice Partyzánská, Slunečná, Na Dílkách, Ječmínkova, Slunečná, Americká a Na Zábrani, kde v souvislosti s novou výstavbou developerských projektů dochází ke zvyšování intenzity provozu vozidel a k poškozování povrchu vozovek v místě stavby. V březnu 2020 na základě místního šetření odbor dopravy navrhl zřízení Zóny 30 a další dílčí opatření, ovšem k realizaci nedošlo.
 • KMČ požaduje zvýšení četnosti sečení trávy na 1x za měsíc v prostoru dětských hřišť a ul. U Cukrovaru (včetně travnaté plochy hřiště) a v části ul. Ječmínkova – Slunečná. 
 • KMČ požaduje umístění tabulí se zákazem venčení psů v prostotu dětských hřišť a žádá spoluobčany při venčení psů o ohleduplnost a udržování čistoty.
 • KMČ žádá Městkou policii o důslednou kontrolu lokalit ul. U Cukrovaru – okolí kotelny a dětského hřiště, ul. U Hřiště – vchod do areálu HFK. Jedná se o problémové lokality, kde dochází k opakovaným nálezům injekčních stříkaček a jehel. 
 • KMČ pověřila předsedu k projednání:
  – způsobu opravy vozovky v ul. Staškova a E. Destinové. Stanoven termín místního šetření 27.5. v 8:00hod;
  – výstavby soukromé parkovací plochy na parcele 453, na Návsi Svobody
  – zřízením oplocení kvůli zamezení průchodu mezi kotelnou a garážemi.

Další online jednání KMČ se uskuteční 5.5 2021 od 18:00 hod. Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu info@naseholice.cz nebo kmc04@olomouc.eu, případně mohou na uvedených emailových adresách požádat o přístup do online jednání KMČ.   
Zapsal a schválil Fr. Ryšánek, předseda KMČ dne 5.5.2021.


Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne ne 5.5.2021

(online jednání prostřednictvím aplikace Google Meet od 18:00 do 19:20 hod)

Jednání řídil: František Ryšánek, předseda KMČ
Účastníci jednání: Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Martin Kučera, Jiří Koch, Stanislav Kovář, David Kapsia, Pavel Hanák, Yvona Kubjátová a František Šváb.

Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání.

Žádost o stanovisko KMČ

KMČ projednala žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce, kdy předmětem směny jsou pozemky ve vlastnictví pana Antonína Kučerky v prostoru letiště Neředín a areálu bývalých kasáren, které jsou dotčeny plánovanou výstavbou vozovny DPMO. Pozemky ve vlastnictví SMOl se nachází v lokalitě ul. Týnecká a jsou propachtovány za účelem zemědělské výroby. Členové komise požadují doplnění informací o využití pozemků žadatele pro plánovanou výstavbu. Stanovisko KMČ bude zveřejněno po projednání na červnovém jednání komise.

Ostatní – požadavky na SMOL

 • KMČ projednala žádost o vybudování hřiště typu Skatepark pro děti věku 7+. Jedná se o prostor pro začínající i zkušené skateboardisty, který bude oddělený od komunikací a nebude docházet ke konfliktům se sousedy. Komise se bude tomuto záměru věnovat s možnou realizací v následujícím roce a s případným využitím prostředků na estetizaci.
 • KMČ se seznámila s informací o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Prodejna LIDL, Olomouc – Holice, ul. Týnecká a Stará Přerovská“ o posuzování vlivů na životní prostředí  a zveřejnění této informace na Úřední desce Olomouckého kraje od 24.4.2021. Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce a na oddělení integrované prevence Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu (budova RCO, Jeremenkova 40a, 7. patro, kancelář 713). Textová část oznámení je zpřístupněna na internetové adrese https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK886. Písemná vyjádření k oznámení může každý zaslat na zdejší Odbor životního prostředí a zemědělství do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace o oznámení na úřední desce Olomouckého kraje. 
  K vyjádřením zaslaným po lhůtě krajský úřad nepřihlíží. 
 • KMČ žádá MPO o odstranění autovraků:
  – ul. U Cukrovaru 44 – černé vozidlo Audi, bez SPZ
  – ul. Keplerova – stříbrné vozidlo Renault Espace – v minulosti zahájeno řízení, neodstraněno.
 • KMČ projednala žádost ze strany obyvatel ul. Krokova o vybudování zpomalovacího prvku na komunikaci v uvedené ulici. V místě odbočení z parkoviště do slepé části ulice dochází k nebezpečným dopravním situacím a hrozícímu střetu s dalšími účastníky provozu, zejména dětmi. Komise projedná s odborem dopravy vhodný způsob řešení. Navrhované vybudování zpomalovacích prvků je zdrojem hluku.
 • KMČ projednala připomínku M. Kučery k omezení rychlosti v ul. U Cukrovaru, kde vozidla často projíždí nepřiměřenou rychlostí.
 • KMČ projednala podnět pana J. Maška zaslaný emailem. Předmětem je upozornění na projíždějící kamiony po nové vozovce na Návsi Svobody, dále nesouhlas s opravou chodníku na hřbitov a nesouhlas s omezením dopravy z ulice Sladkovského na Náves Svobody u mlýna.
  Omezení provozu těžkých nákladních vozidel v obytné zástavě se věnuje odbor dopravy dlouhodobě, ovšem nelze omezit přístup do areálu autoservisu v ul. Pode Mlýnem. 
  Chodník na hřbitov je dlouhodobě poškozen okolní vegetací, zvednutí povrchu je víc jak 15 cm, jedná se o nebezpečné místo.
  Omezení provozu souvisí s omezením provozu v ul. Př. Oráče a na Návsi Svobody, k realizaci došlo po vyhodnocení měření intenzity dopravního provozu v této lokalitě a posouzení několika návrhů řešení na odboru dopravy. Počet vozidel projíždějících z ul. Sladkovského přes mostek a dále do ul. Př. Oráče (případně v opačném směru) se pohyboval denně na hranici 4.000. Vzhledem k nebezpečné situaci v ul. Př. Oráče a opakujícím se dopravním nehodám v křižovatce na Náves Svobody komise souhlasila s návrhem odboru dopravy na omezení dopravy. Největší provoz byl ve směru z ul. Sladkovského do ul. Př. Oráče a dále na ul. Přerovskou mimo Olomouc, tzn hlavně vozidla nerezidentů.
 • KMČ žádá majetkoprávní odbor o řešení neoprávněného využití městských pozemků na Návsi Svobody k parkování vozidel, např. po předchozím záboru v rámci stavební činnosti, kdy měl být pozemek uveden do původního stavu. 

Další jednání KMČ se uskuteční 2.6.2021 od 18:00 hod. Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu info@naseholice.cz nebo kmc04@olomouc.eu, případně mohou na uvedených emailových adresách požádat o přístup do online jednání KMČ.   Zapsal a schválil Fr. Ryšánek, předseda KMČ dne 13.5.2021.


Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 2.6.2021

(online jednání prostřednictvím aplikace Google Meet od 18:00 do 19:20 hod)

Jednání řídil: František Ryšánek, předseda KMČ
Účastníci jednání: Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Martin Kučera, Jiří Koch, David Kapsia, Pavel Hanák, Yvona Kubjátová a František Šváb.
Nepřítomen: Stanislav Kovář
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání.

Žádost o stanovisko KMČ

 • KMČ projednala žádost o sdělení stanoviska čj.: S-SMOL/098689/2021/OMAJ/Bel k prodeji, příp. nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. KMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu, či pachtu se žadateli na uvedenou část pozemku parc. č. 1721/29 ostatní plocha o výměře 143 m.
 • KMČ projednala žádost o sdělení stanoviska čj.: S-SMOL/060206/2021/OMAJ/Ind k nájmu nebo pachtu pozemků ve vlastnictví statutárního města Olomouc využívaných jako předzahrádky k rodinným domům. KMČ souhlasí s uzavřením smluv o nájmu nebo pachtu předzahrádek ve prospěch žadatelů.  KMČ bude nadále podporovat využívání předzahrádek majiteli rodinných domů jen k účelu zřízení zahrádky, tzn. bez možnosti zřízení parkovacího místa na zelené ploše.

Ostatní 

 • KMČ obdržela vyjádření odd. majetkové správa a údržby komunikací  odboru dopravy a územního rozvoje k stavebně technickému stavu vozovek v ulicích Partyzánská, Na Zábrani , Slunečná a Ječmínkova.

Ul. Partyzánská
Stavebně technický stav vozovky místní komunikace v ul. Partyzánská byl a je zhoršený. Běžná lokální údržba tento stav nevyřeší, jejím cyklickým prováděním je vozovka udržována ve sjízdném stavu.
Stav lze řešit pouze celoplošnou opravou vozovky v rozsahu jejího krytu či její rekonstrukcí (vytvoření celé nové konstrukce vozovky). Na základě provedení diagnostiky vozovky (bude zadána v nejbližší možné době) bude rozhodnuto, zda bude stav vozovky řešen celoplošnou opravou či rekonstrukcí. Pokud bude možno stav vozovky zlepšit v úrovni opravy, zajistí ODUR v příštím roce zpracování projektové dokumentace. V případě nutnosti rekonstrukce bude ODUR zpracování projektové dokumentace nárokovat u Odboru investic MMOl. Samotná realizace (opravy či rekonstrukce) bude záviset na rozhodnutí Rady města Olomouce o jejím zařazení do investic města.

Ul. Slunečná, Na Dílkách, Ječmínkova
Klasifikace stavebně technického stavu vozovek předmětných místních komunikací se pohybuje v relaci stav výborný – vyhovující. V případě výskytu lokálních závad je nutno tyto přesně místně specifikovat  v rámci požadavku na jejich opravu adresované MSUK.

Ul. Na Zábraní
Stavby obslužných komunikací byly dokončeny.

Ul. Americká
Není ve vlastnictví SMOl.

Veřejně přístupná účelová komunikace propojující ul. Partyzánská a Na Zábraní (název ul. rovněž Partyzánská)
Stav komunikace bude do konce měsíce července 2021 uveden firmou SIMPLON POWER s.r.o. do dobrého technického stavu (byla zde vedena staveništní doprava).

 • KMČ nesouhlasí s vyjádřením zástupce odd. dopravního inženýrství a MHD o odmítnutí návrhu na zřízení zóny 30 v této lokalitě ze strany komise. O zřízení zón 30 a realizaci dalších dílčích opatření jednáme s pracovníky tohoto útvaru od března 2020, poslednímu upřesňování rozsahu opatření došlo v únoru 2021.
 • Další jednání KMČ se uskuteční 7.7.2021 od 18:00 hod. v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice. Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu info@naseholice.cznebo kmc04@olomouc.eu.   
  Zapsal a schválil Fr. Ryšánek, předseda KMČ dne 10.6.2021.


  Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice ze dne 7.7.2021 v prostorách komunitního centra Heřmánek  na Návsi Svobody 41.

  Jednání řídil: František Ryšánek, předseda KMČ
  Účastníci jednání: Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Martin Kučera, Jiří Koch, David Kapsia, Pavel Hanák, František Šváb a Stanislav Kovář.
  Nepřítomna: Yvona Kubjátová
  Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání.

  Žádost o stanovisko KMČ

  • KMČ opakovaně projednala žádost z 20.4.2021 o sdělení stanoviska ke směně nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce, kdy předmětem směny jsou pozemky ve vlastnictví pana Antonína Kučerky v prostoru letiště Neředín a areálu bývalých kasáren, které jsou dotčeny plánovanou výstavbou vozovny DPMO. Pozemky ve vlastnictví SMOl se nachází v lokalitě ul. Týnecká a jsou propachtovány za účelem zemědělské výroby. KMČ nesouhlasí s navrhovanou směnou. Výměra pozemků ve vlastnictví žadatele je celkem 14.198m, hodnota pozemků v uvedené lokalitě dle cenové mapy se pohybuje v rozmezí 1.820 až 2.050 Kč za 1m. Výměra požadovaných pozemků ve vlastnictví města v katastru Holice u Olomouce je celkem 21.458 m2 s hodnotou 2.200 až 3.340 Kč za 1mv dané lokalitě.
  • KMČ projednala žádost o sdělení stanoviska čj.: S-SMOL/126513/2021/OMAJ/Bel k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce – pozemek parc. č. 1622 zahrada o výměře 159 m2 v k. ú. Holice u Olomouce. KMČ souhlasí s prodejem uvedeného pozemku žadateli.
  • KMČ projednala žádost o sdělení stanoviska čj.: S-SMOL/091016/2021/OMAJ/Ind k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce – pozemek parc. č. 413/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, na které se nachází stavba bez čp/če, garáž. KMČ souhlasí s prodejem uvedeného pozemku žadateli.

  Ostatní 

  • KMČ obdržela vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje k uzavírce a objížďce místní komunikace na Návsi Svobody v tomto rozsahu:
   7. 7. – 8. 8. 2021 částečná uzavírka 
   9. 8. – 25. 8. 2021 úplná uzavírka 
   Autobusová zastávka Holice (tzv konečná) bude po dobu uzavírky přesunuta opět na provizorní zastávky v ulici Keplerova, zastávka U Mlýna nebude obsluhována a bude nahrazena zastávkou Týnecká.

   V období od 12. 7. 2021 do 6. 8. 2021 budou souběžně probíhat stavební práce na akci„Keplerova – propojení chodníku“.
   Práce budou probíhat za částečného dopravního omezení. Pro zachování bezpečnosti a zdárný průběh výstavby žádáme o respektování osazeného přechodného dopravního značení, případných informačních tabulek a zábran pro usměrnění pěšího pohybu v prostoru stavby. 
   Po celou dobu dopravního omezení bude zajištěn ze strany TSMO svoz domovního odpadu bez změny termínů.

  • KMČ projednala žádost spolku Bílý Jeřáb o finanční příspěvek na úhradu pomůcek. KMČ souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 50% nákladů na pořízení pomůcek, max do výše 5.000 Kč.

  Požadavky komise

  • KMČ požaduje umístění informačních cedulí u dětských hřišť se zákazem venčení psů. Jedná se o dětská hřiště na ulici U Cukrovaru a Ječmínkova.
  • KMČ žádá o odstranění poškozeného vozidla po dopravní nehodě na ulici Moravská.

  Další jednání KMČ se uskuteční 25.8.2021 od 18:00 hod. v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice.
  Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu info@naseholice.cznebo kmc04@olomouc.eu.   
  Zapsal a schválil Fr. Ryšánek, předseda KMČ dne 15.7.2021.


  Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice ze dne 25.8.2021 v prostorách komunitního centra Heřmánek  na Návsi Svobody 41.

  Jednání řídil: František Ryšánek, předseda KMČ
  Účastníci jednání: Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Martin Kučera a Yvona Kubjátová.
  Nepřítomni: Jiří Koch, David Kapsia, Pavel Hanák, František Šváb a Stanislav Kovář.

  Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání.

  Ostatní 

  • KMČ obdržela žádost o vyjádření čj.: S-SMOL/230180/2015/OMAJ/Bel, která nepříslušela do kompetencí komise, proto byla vrácena na odd. komisí městských částí.
  • KMČ obdržela upozornění od pana Šimka na odstavené vraky vozidel na parkovištích v ul. U Cukrovaru. Upozornění bylo současně adresováno odboru dopravy a územního rozvoje, který zajišťuje odstranění autovraků z komunikací SMOl.
  • KMČ obdržela vyjádření ke svému požadavku na provedení úklidu zbytku štěrku na místní komunikaci spojující ul. Partyzánskou a ul. Stará Přerovská. Dle sdělení odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce, budou zbytky štěrku zameteny firmou, která pokládku prováděla.
  • KMČ podala prostřednictvím formuláře Hlášení závad na webových stránkách Technických služeb města Olomouce požadavek na provedení údržby zeleně v blízkosti zastávky MHD na Návsi Svobody U Mlýna a prostoru křižovatky na ul. Přerovská, kde keře zužují chodník k přechodu a zastávkám MHD.
  • KMČ souhlasí s navýšením kapacity kontejnerů pro tříděný odpad na stanovištích v části Nový Dvůr, dále na ul. U Potoka a Revoluční.

  Požadavky komise

  KMČ požaduje přemístění označeného vraku stříbrného vozidla Renault Espace, který byl přemístěn před zahájením stavebních prací z ulice Keplerova na ul. U Cukrovaru. Vrak vozidla byl odstaven přímo před chod do bytového domu U Cukrovaru 10, kde stěžuje zejména starším obyvatelům přístup do domu. V dané lokalitě je dostatek vhodného místa, např. u staré kotelny.

  Další jednání KMČ se uskuteční 8.9.2021 od 18:00 hod. v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice.
  Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu info@naseholice.cz nebo kmc04@olomouc.eu.   
  Zapsal a schválil Fr. Ryšánek, předseda KMČ dne 4.9.2021.


  Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice ze dne 8.9.2021 v prostorách komunitního centra Heřmánek  na Návsi Svobody 41.

  Jednání řídil: František Ryšánek, předseda KMČ
  Účastníci jednání: Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Martin Kučera, Pavel Hanák a Stanislav Kovář.
  Nepřítomni: Jiří Koch, Yvona Kubjátová, David Kapsia, a František Šváb.
  Hosté: Jarmila Horská, Jaroslav Štula.

  Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání.

  Žádost o stanovisko KMČ

  • KMČ projednala žádost o stanovisko čj.: S-SMOL/114079/2021/OMAJ/Peň k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – části pozemku parc. č. 1067 ostatní plocha o výměře 74 m2, pozemku parc. č. 1068 ostatní plocha o výměře 59 m2 a část pozemku parc. č. 1946 ostatní plocha o výměře 18 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc. Komise souhlasí s prodejem uvedených pozemků žadatelům.
  • KMČ projednala žádost o stanovisko čj.: S-SMOL/059840/2021/OMAJ/Kra k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouce – částí pozemku parc. č. 886/8 ostatní plocha o výměře 89 ma 72m2. Komise souhlasí s uzavřením smlouvy o prodeji dle dohody se všemi žadateli.

  Ostatní 

  • KMČ obdržela žádost o umístění dopravní značky B29 „Zákaz stání“ v části ul. U Solných mlýnů, od sídla společnosti BB DESIGN po ul. Přerovská. Důvodem žádosti je zhoršená dopravní situace, kdy zaparkovaná vozidla brání průjezdu nákladních vozidel. Většina zaparkovaných vozidel jsou služební vozidla společnosti SAFETY PRO, dále se jedná o soukromá vozidla majitelů rodinných domů. 
   Předseda komise projednal tuto záležitost s jednatelem společnosti SAFETY PRO, který přislíbil brzké vyřešení způsobu parkování služebních vozidel mimo veřejnou komunikaci. V současné době komise nesouhlasí s umístěním uvedené dopravní značky, která bude omezovat současně i ostatní obyvatele v této ulici. Možnou alternativou k projednání s obyvateli ulice je umístění Zákazu stání s omezením na dobu od 8:00 do 16:00.
   Poškození zeleného pásu bylo způsobeno v souvislosti s výstavbou kanalizace pro stavbu bytových domů v bývalém areálu KOVO-DŘEVO, proto KMČ bude požadovat uvedení do původního stavu.
   Povinnost zřízení parkovacího stání pro majitele rodinných domů vyplývá z legislativy, kdy stavby musí být vybaveny zařízením pro dopravu v klidu, tzn. musí být pro ně zřízena parkovací a odstavná stání, odpovídající velikosti, funkci a jejímu umístění. Toto platí pro novostavby, ale i pro změny staveb (přístavby, nástavby a stavební úpravy), při navýšení bytových jednotek v nich.
  • KMČ projednala konání akcí Setkání jubilantů  a Ukliďme Česko. Vzhledem k současnému trendu epidemie nebude komise v tomto roce organizovat tradiční setkání holických jubilantů. Dojde k navýšení hodnoty dárkových balíčků o prostředky určené na zajištění setkání a tyto balíčky budou doručeny přímo na adresu bydliště jubilantů. Vzhledem k uskutečněnému úklidu v jarním termínu, nedojde k zapojení do podzimní akce Ukliďme Česko. KMČ ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů uspořádá tuto akci v jarním období v roce 2022.

  Požadavky komise

  • KMČ požaduje likvidaci plevele v žulové přídlažbě podél vozovky a chodníků na Návsi Svobody, dále v ul. U Cukrovaru. 
  • KMČ žádá Městkou policii o důslednou kontrolu lokalit ul. U Cukrovaru – okolí kotelny a dětského hřiště. Jedná se o problémové lokality, kde dochází k opakovaným nálezům injekčních stříkaček a jehel. 

  Další jednání KMČ se uskuteční 6.10.2021 od 18:00 hod. v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice.

  Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu info@naseholice.cz nebo kmc04@olomouc.eu.   

  Zapsal a schválil Fr. Ryšánek, předseda KMČ dne 9.9.2021.