Zápis z komise

Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 4. března 2020

Schůze KMČ proběhla dne 4.3.2020 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice

Přítomni: František Ryšánek, Stanislav Kovář, Pavel Hanák, David Kapsia, Věra Zapletalová, Martin Kučera, Jiří Koch, Tomáš Fojtík, Josef Suchánek

Nepřítomni:  Yvona Kubjátová

Hosté (bez titl.): František Šváb, Jarmila Horská, Jaroslav Štůla, Martin Štůla , Oldřich Chrapek, jako zástupce skupiny občanů z ulic Ječmínkova a Slunečná, Miroslav Jeřábek, jako mluvčí skupiny občanů z ulic Slunečná, Na Dílkách a Na Zábraní, zástupce městské policie. 

Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Podněty od hostů:

 • Oldřich Chrapek – informoval o nesouhlasu občanů z bytových domů č. 1 a 2 na ul. Ječmínkova s připravovaným záměrem soukromého investora vybudovat podél těchto bytových domů místní komunikaci spojující ulice Ječmínkova a Slunečná. Komunikace má sloužit k zajištění přístupu na přilehlý pozemek investora. V těsné blízkosti se nachází nově vybudované dětské hřiště, případná realizace záměru výrazně sníží bezpečnost dětí, bude zdrojem hluku a prachu. Stavba spojovací komunikace nemá opodstatnění.
  KMČ – nemá o tomto záměru žádnou informaci, vzhledem k budoucímu využití pozemků ve vlastnictví města, dojde k projednání záměru v rámci standardního řízení.
 • p. Miroslav Jeřábek – upozornil na nebezpečnou situaci v křižovatce ulic Keplerova a Na Dílkách, kdy při nájezdu vozidla z ulice Na Dílkách není dostatečný rozhled z levé strany (tj od ul. Průmyslová). Projíždějící vozidla ze směru od Nových Sadů nedodržují max. povolenou rychlost a zeleň před zatáčkou brání ve výhledu při nájezdu z vedlejší ulice. Situaci v této křižovatce komplikují i zaparkovaná vozidla v ul. Na Dílkách v části od místa pro přecházení ke křižovatce. V souvislosti s výstavbou nových rodinných domů stoupá hustota provozu v ulicích Na Dílkách, Ječmínkova, Na Zábraní a Partyzánská, jedná se o místní komunikace, kde parkují vozidla po obou stranách a pohybují se chodci. Řada řidičů projíždí nepřiměřenou rychlostí. Občané požadují omezení rychlosti, případně osadit zpomalovací retardéry. Dále požadují osadit zelený pás mezi vozovkou a chodníkem v ul. Ječmínkova v dolní části ulice z důvodu snížení prašnosti a hluku od projíždějících vozidel.
  KMČ: dne 10.3. proběhlo místní šetření za účasti zástupce Odboru dopravy a územního rozvoje pana V. Holého s těmito závěry:
  křižovatka ulic Keplerova a Na Dílkách bude osazena zrcadlem pro zlepšení rozhledu směrem k ul. Průmyslová, navrhované zkrácení zeleně (ideálně úplně odstranit) má minimální vliv, v rozhledu bude bránit zábradlí na mostu a stavba na přilehlém pozemku za zelení. Nedodržování rychlosti na ul. Keplerova řešit s Policií ČR;
  parkování vozidel v ul. Na Dílkách bude omezeno vodorovným dopravním značením(žlutá čára) v úseku od místa pro přecházení směrem k ul. Keplerova. Řidiči zaparkovaných vozidel se zde dopouštějí dopravního přestupku: 1) zastavit a stát se nesmí na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; 2) při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
  omezení rychlosti v celé lokalitě ulic Stará Přerovská, Partyzánská, Ječmínkova, Na Dílkách, Na Zábraní a Slunečná vytvořením „Zóny 30“, kdy dojde k osazení dopravního značení na příjezdu do ulic Stará Přerovská, Partyzánská a Na Dílkách, umístění retardérů se nedoporučuje, jsou zdrojem hluku zejména v nočních hodinách;
  osázení zeleně v ul. Ječmínkova bude řešeno ve spolupráci s odborem městské zeleně (zajištění jednotného osázení ploch).
 • p. Jarmila Horská – připomínala potřebu natření laviček nejen před poštou, ale po celé návsi.
  KMČ: v tomto roce bude probíhat postupná údržba laviček na návsi, podle kapacity TSMO.
 • Martin Štůla – požadavek na ořez tůje mezi chodníkem a motorestem Česká hospoda, která omezuje chodce, dále opět narůstá provoz nákladních vozidel nad 12tun, tzv. transit na ulici Hamerská. Navrhuje umístit dopravní značku omezující průjezd těchto vozidel obytnou zástavbou u výjezdu z areálu ADN.
  KMČ – předá požadavky na přijetí opatření ze strany MMOL

Městská policie: 

 • Požadavek KMČ o důslednou kontrolu a postihování řidičů vozidel parkujících na travnatých plochách, kde se řidiči dopouštějí přestupku poškozování a neoprávněného záboru veřejného prostranství. Jedná se hlavně o případy stání vozidel na Návsi Svobody mimo vjezdy k rodinným domům. 
 • Kontrola parkování vozidel v ulici Na Dílkách, tak aby nedocházelo ke snížení rozhledových vzdáleností při nájezdu do křižovatky s ulicí Keplerova. 
 • Kontrola dodržování povolené rychlosti v obci projíždějících vozidel na ulici Keplerova, zejména v místech přechodů pro chodce.

Došlá pošta:

 • Žádost o sdělení stanoviska odd. městské zeleně OMZOH MMOl  k umístění nové předzahrádky před budovu  na  Návsi Svobody č.o. 17. Jedná se o předzahrádku pro sezónní restaurační provoz před provozovnou HENRI  CAFÉ. KMČ souhlasí s umístěním zahrádky pro sezonní restaurační provoz.
 • Žádost o stanovisko KMČ ke spisové značce: S-SMOL/020361/2020/OMAJ/Lex – žádost o pronájem části pozemku na Návsi Svobody za účelem zřízení parkovacích stání v souvislosti se stavbou bytového domu. KMČ nesouhlasí s pronájmem zelené plochy pro zřízení parkoviště. Investor má možnost využít k parkování vozidel vlastní pozemek jehož součástí bude i budova bytového domu.

Různé:

 • KMČ a holický Sbor dobrovolných hasičů uspořádají v rámci celostátní akce Ukliďme Česko, individuální úklidovou sobotu „Ukliďme si Holici!“. Předběžný termín je stanoven na 16.5.2020 a vše bude záležet na vývoji infekce COVID-19. Cílem je provést úklid venkovních prostor přímo v ulicích Holice. Uvítáme zapojení maximálního počtu dobrovolníků. Podrobnější informace k této akci najdete na holickém webu www.naseholice.cz, na vývěskách KMČ a v hlášení místního rozhlasu.
 • KMČ žádá o zařazení opravy vozovky na ul. Stará Přerovská, část. předlažba 10×10 žul. kostka, 160m, částka 269.820,32 Kč do seznamu oprav financovaných z položky 2,7mil. dle výběru Rady města.
 • Vedení města rozhodlo, že až do odvolání se ruší schůze všech komisí, tedy i komisí městských částí.

Požadavky KMČ na MMOL:

 • KMČ požaduje provedení preventivní kontroly a případné opravy herních prvků na dětských hřištích. Dochází k uvolnění třmenů houpaček, jsou poškozena lana na skákacích prvcích apod. Jedná se o zajištění bezpečnosti.
 • KMČ požaduje změnu stanoviště kontejnerů tříděného odpadu v ul. Partyzánská na nové místo. Bude upřesněno pracovníkům TSMO.

Vyjádření MMOL k předchozím požadavkům KMČ:

Zápis z 12.2.2020:
KMČ požaduje zvýšení počtu spojů MHD ve dnech pracovního klidu v době od 7:00 do 21:00 ze zastávky Hlavní nádraží směr Holice a ze zastávky Holice do zastávky Hlavní nádraží. Jedná se o zkrácení intervalu mezi jednotlivými spoji ze současných 30 min (v obou směrech) na max. 15 až 20 minut.

MMOL:

Dobrý den pane předsedo,
v návaznosti na Váš zápis ze schůze 12. 2. 2020 sdělujeme, že jsme v dispečerských hlášeních prověřili využití na linkách č. 12 a 19 ve dnech pracovního klidu za období 1. 1. 2019 až po dnešek. V této souvislosti uvádíme, že neevidujeme žádné přeplňování či nepobírání cestujících ve dnech pracovního klidu na linkách obsluhujících Holici.
V současné době máme naopak pokyn navrhnout možná úsporná opatření v MHD pro rok 2021 a výhledové období 2022-2024 i s ohledem na rostoucí náklady a investice.
V rámci pravidelných aktualizací dopravního modelu budeme tedy ověřovat možné úpravy provozu s cílem snížení nákladovosti MHD.Z výše uvedených důvodů sdělujeme, že posilování provozu ve dnech pracovního klidu v žádné městské části v současné době nepředpokládáme. Pokud by se v budoucnu prokázalo zvýšené využití, je provozně efektivnější nasazení kloubového vozidla namísto přidávání spojů (vozidlo+řidič).

KMČ se bude otázce změny jízdních řádů věnovat na svém dalším jednání.

Termín dalšího jednání komise bude potvrzen na webových stránkách www.naseholice.cz a www.olomouc.eu, bude vyhlášen místním rozhlasem.

Zapsal a schválil František Ryšánek, předseda komise.