Zápis z komise

Zápis z jednání Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 10.2.2020

(online jednání prostřednictvím aplikace Google Meet od 18:00 do 19:20 hod)

Jednání řídil: František Ryšánek, předseda KMČ
Účastníci jednání: Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Yvona Kubjátová, Martin Kučera, Jiří Koch, Stanislav Kovář, David Kapsia, Pavel Hanák a František Šváb.
Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání.

Žádost o stanovisko KMČ

 • Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce spisová značka: S-SMOL/141710/2020/OMAJ/Lex – nemovitá věc: část parc. č. 1929/1 ostatní plocha o výměře 179 m2 v k. ú. Holice u Olomouce – Náves Svobody.
  KMČ se usnesla, že nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za účelem vybudování veřejně přístupné komunikace pro zajištění dopravní obslužnosti nově budovaného bytového domu na navazujících pozemcích. Není předloženo vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje, odboru stavebního, zda je možné realizovat plánované napojení přístupové komunikace v tomto místě. Dále považujeme za důležité doplnit vyjádření právního odboru, zda v případě veřejné účelové komunikace na pozemku města, která slouží současně jako jediná přístupová cesta k nemovitostem ve vlastnictví třetích osob a k neomezenému přístupu do provozovny na navazujícím soukromém pozemku, je správné pronajmout tuto komunikaci jednomu z jejich uživatelů.
 • Žádost o sdělení stanoviska ke směně nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce spisová značka: S-SMOL/266642/2020/OMAJ/Bel – Nemovité věci:
  parc. č. 1444/21 orná půda o výměře 727 m2,
  parc. č. 1444/22 orná půda o výměře 209 m2,
  oba v k. ú. Holice u Olomouce – za pekárnou, ve vlastnictví žadatele
  za. část pozemku parc. č. 787/1 zahrada o výměře 780 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce. 
  KMČ se usnesla, že nedoporučuje navrhovanou směnu pozemků. Pozemky žadatele nejsou dotčeny žádným investičním záměrem města.
 • Žádost o sdělení stanoviska k nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce, spis značka: S-SMOL/079298/2020/OMAJ/Ind.
  Nemovitá věc: část pozemku parc. č. 1929/1 ostatní plocha – u kavárny HENRI CAFÉ.
  KMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k uvedené části pozemku parc.č.1929/1.

Provoz místního rozhlasu

 • KMČ projednala způsob předávání příspěvků pověřenému pracovníkovi magistrátu a zajištění jejich vyhlášení na území Holice.  Kontaktní osobou pro připravení příspěvků do hlášení místního rozhlasu bude nadále paní Mgr. Jarmila Horská, tel. 736 234 708. Cílem je zajištění dostupnosti služby místního rozhlasu obyvatelům Holice v případě akutní potřeby, či mimořádné události, kdy je důležité rychlé a spolehlivé předávání hlasových zpráv. V případě potřeby je možné kontaktovat předsedu KMČ na telefonu 603 450 171 nebo emailu: info@naseholice.cz.

Rozpočet KMČ na rok 2021
Příprava na sestavení přehledu čerpání položek dle rozhodnutí KMČ, kdy v rámci rozpočtu SMOL na rok 2021 došlo ke schválení těchto částek:
– na estetizaci 300tis. Kč
– na opravu komunikací 200tis. Kč 
– na provozní výdaje 135tis. Kč. 
Termín odevzdání 15.3.2021.
KMČ pro  rozpočet 2021 aktualizuje cenové nabídky na dodavatele vánočního osvětlení a dodavatele tisku Holických novin. Předseda KMČ poskytne podklady a pan Fr. Šváb zajistí nabídky dalších dodavatelů k projednání v následujícím termínu jednání KMČ.

Investiční akce

 • Upřesnění SDH Holice k záměru Hasičská zbrojnice – přestavba bývalého skladu uhlí v rámci kotelny na sídlišti, náklady dle studie 16mil. Kč bez DPH. SDH navrhuje změnit tento záměr na „Výstavbu nové zbrojnice“ na pozemcích bývalé školní zahrady. Hasičský areál v této lokalitě bude lépe vyhovovat potřebám sboru (výcvik, práce s mládeží, manipulace s technikou) a nebude docházet ke konfliktu s obyvateli sídliště. KMČ souhlasí a podporuje předložený návrh na vybudování hasičského areálu mimo obytnou zástavbu a navrhuje využívat bývalý sklad uhlí nadále jen jako úložiště materiálu.

Ostatní – požadavky na SMOL

 • Vánoční osvětlení 2020/2021 – KMČ obdržela nabídku na pronájem vánočního osvětlení včetně montáže, demontáže a ošetření světelných prvků před odevzdáním pronajímateli. Nabídka bude vyhodnocena na březnovém jednání komise.
 • KMČ požaduje zřízení „zón 30 km/h“ v obytné části za ulicí Přerovskou (Moravská, Jaselská, Hanácká, Revoluční, U Potoka dále Staškova, Na Krejnici, Emy Destinové a U Hřiště) a za ulicí Keplerova (Partyzánská, Na Dílkách, Na Zábraní, Ječmínkova, Slunečná a Stará Přerovská). Dále DZ upozorňující na zvýšený pohyb dětí v ulicích Staškova a U Hřiště.
 • V tomto roce bude provedeno dokončení opravy vozovky na Návsi Svobody, včetně chodníku na ul. Keplerova u přechodu pro chodce. Termín zahájení stavby a harmonogram bude upřesněn.
 • KMČ projednala žádost o zajištění opravy parkoviště a chodníků u bytových domů na Návsi Svobody č. 577 a 578. Předseda KMČ projedná tento požadavek s pracovníkem oddělení majetkové správy a údržby komunikací.

Další jednání KMČ se uskuteční 4.března 2021 od 18:00 hod v závislosti na platných opatřeních vlády ČR a hejtmana Olomouckého kraje. Občané mohou své podněty a příspěvky k projednání zasílat na emailovou adresu info@naseholice.cz nebo kmc04@olomouc.eu, případně mohou na uvedených emailových adresách požádat o přístup do online jednání KMČ.

Zapsal a schválil Fr. Ryšánek, předseda KMČ dne 15.2.2021.