Zápis z komise

Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 8. ledna 2020

Schůze KMČ proběhla dne 8.1.2020 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice

Přítomni: František Ryšánek, Stanislav Kovář, Pavel Hanák, David Kapsia, Věra Zapletalová, Martin Kučera, Jiří Koch, Tomáš Fojtík

Nepřítomni:  Yvona Kubjátová, Josef Suchánek

Hosté (bez titl.): František Šváb, Jaroslav Štůla, Martin Štůla a Roman Juřička, zástupce MP.

Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Podněty od hostů:

 • p. Štůla přednesl požadavek na prodloužení intervalu semaforů pro chodce na světelné křižovatce ulic Přerovská a Hamerská. Současný interval nestačí chodcům pro přejití ulice Přerovská, kdy zejména starší občané, či rodiče s malými dětmi musí čekat na další interval uprostřed křižovatky na ostrůvku mezi pruhy. Přecházení této křižovatky je nebezpečné ve večerních hodinách a při snížené viditelnosti, kdy chodci čekající před přechodem u motorestu Česká hospoda stojí v nedostatečně osvětleném místě a pro řidiče odbočující na ulici Hamerskou ze směru od Olympie je rozhledová vzdálenost významně zkrácena veřejnou zelení a rozvaděčem. 

Městská policie: 

Zástupce městské policie byl komisí požádán o důslednou kontrolu a postihování řidičů vozidel parkujících na travnatých plochách, kde se řidiči dopouštějí přestupku poškozování a neoprávněného záboru veřejného prostranství. Jedná se hlavně o případy stání vozidel na Návsi Svobody mimo vjezdy k rodinným domům, kde v některých případech již došlo k úplnému zničení veřejné zeleně. V rámci návsi je možnost parkování na určených místech, tzn. parkovací zálivy. Nedostatek parkovacích míst v bezprostřední blízkosti domu není důvodem k devastaci veřejné zeleně a k neoprávněnému záboru městských pozemků. 

Došlá pošta:

 • Komise obdržela zprávu odboru městské zeleně a odpadového hospodářství o plánované údržbě veřejné zeleně v Holici. Ořez stromů, případně vykácení suchých stromů bude proveden v zimním období, nejpozději do 31. března 2020.
 • Na základě doručené žádosti od Ing. Miroslava Lamače z ulice Hamerská o provedení údržby živých plotů v zeleném pásu na této ulici, požádala komise o provedení ořezu a jeho zařazení do pravidelného plánu údržby městské zeleně. Oddělení městské zeleně MMOL potvrdilo akceptování návrhu komise, ořez keřů bude proveden do konce března a dále bude probíhat pravidelná údržba. 
 • Stanovisko k pachtu nemovité věci ve vlastnictví SMOl – č.j.: S-SMOL/ /042438/2018/OMAJ/Jan/Peň – pozemky část parc. č. 286 ostatní plocha o výměře 643 m2, část parc. č. 306/3 orná půda o výměře 1383 m2, část parc. č. 306/6 orná půda o výměře 1131 m2, parc. č. 306/28 orná půda o výměře 1076 m2 a parc. č. 306/29 orná půda o výměře 387 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, Žadatel společnost AGRA Velký Týnec, a.s.. 
  KMČ souhlasí s rozšířením předmětu pachtu o uvedené pozemky.
 • Stanovisko k nájmu nemovité věci ve vlastnictví SMOl – č.j.: SMOL/322769/2019/OMAJ/MR/Ind – část pozemku parc. č. 779/18 ostatní plocha o výměře 12,5 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, za účelem vybudování a užívání parkovacího místa.
  KMČ nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část uvedeného pozemku za účelem zřízení parkoviště pro potřebu žadatele. Jedná se o plochu s veřejnou zelení, v těsné blízkosti uvažovaného parkovacího místa je strom.
 • Stanovisko k prodeji nemovité věci ve vlastnictví SMOl – č.j.: SMOL/327337/2019/OMAJ/MR/Bel – část pozemku parc. č. 678/1 orná půda o výměře 63 m2, části pozemku parc. č. 678/8 orná půda o celkové výměře 2 614 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce.
  KMČ dospěla k názoru, prozatím by neměl být prodej schválen. Město si má zachovat vliv na budoucí podobu výstavby a případně získat dostatečnou záruku za naplnění předkládaného záměru, včetně záruky, že poškozené vozovky v průběhu výstavby budou na závěr řádně opraveny. V době projednávání žádosti neměla komise k dispozici informace o majetkových poměrech pozemků v této lokalitě, v případě podrobnějšího doplnění podkladů komise projedná žádost na dalším jednání.  Dále zazněl návrh, na rozšíření předložené studie pro výstavbu v této lokalitě o přístupové komunikace, zejména napojení z ulic Na Dílkách, Na Zábrani prostřednictvím ul. Partyzánská na Starou Přerovskou pro nákladní dopravu a celkovou obsluhu lokality.

Různé:

– K projednání na únorové schůzi odložila komise požadavek ze strany MMOL na sestavení návrhu čerpání svého rozpočtu. Jedná se o částku 150.000,- Kč určenou na nákup služeb a větší opravy majetku, další rozpočtovanou položkou bude částka 300.000,- Kč na opravy chodníků a současně i návrh čerpání položky na estetizaci ve výši 300.000,- Kč.

– KMČ projednala upozornění MMOL na způsob jednání za komisi, kdy jménem komise je oprávněn jednat pouze předseda komise, případně člen komise na základě písemné plné moci. V rámci KMČ bude každé vystavení plné moci projednáno na schůzi s uvedením v zápisu ze schůze.

Další jednání komise se uskuteční dne 12.2.2020 v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. Zapsal a schválil František Ryšánek, předseda komise.