Zápis z komise

Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 3. července 2019

Schůze KMČ proběhla dne 3.7.2019 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice

Přítomni: František Ryšánek, Tomáš Fojtík, David Kapsia, Jiří Koch, Stanislav Kovář, Josef Suchánek, Věra Zapletalová, Martin Kučera

Nepřítomni: Vasyl Fales, Pavel Hanák, Yvona Kubjátová

Hosté (bez titl.): Miroslav Kubiš, Jaroslav Sůva, zástupce MP: pan Miroslav Vychodil

Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Podněty od hostů:

Miroslav Kubiš, ul. U Solných mlýnů: 

 • Návrh zjednosměrnit část ul. U Solných mlýnů, tj od vjezdu do areálu Dřevocentra Olomouc – ONDex s.r.o. (číslo 28) směrem k ul. Sladkovského. Cílem je zvýšení bezpečnosti v ulici a snížení hluku. Dopravu z ul. Sladkovského směrem na ul. Přerovská je možné vést za Hornbachem, okolo areálu firmy SPEMAX Centrum s.r.o. ul. Rolsberská, kde současné vodorovné dopravní značení umožňuje bezpečný nájezd na ul. Přerovská.
  Komise vzala návrh na vědomí.
 • Upozornění na stav kanalizace v ul. U Solných mlýnů v části k ul. Sladkovského. Kanalizace je v betonových trubkách průměru 40 cm, její stav je špatný. V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ul. Sladkovského doporučuje prověřit stav této kanalizace a případně ji zahrnout do připravované rekonstrukce.
  Komise požádá o prověření stavu kanalizace.
 • Nesouhlasí s návrhem KMČ na umístění odpadkového koše v blízkosti svého domu a se záměrem předsedy SVJ U Solných mlýnů 3 a 5 přeměnit pozemek u tenisových kurtů (nyní veřejná zeleň) na parkoviště. V případě zavedení jednosměrky bude dostatek parkovacích míst.
  KMČ změní místo pro umístění odpadkového koše, záměr předsedy SVJ U Solných mlýnů podléhá standardnímu schvalovacímu proces, nejedná se o realizaci.

Jaroslav Suva, ul. Keplerova:

 • Upozornění na narůstající hluk na ul. Keplerova v souvislosti s dopravním provozem. Navrhuje prodloužení úseku se sníženou rychlostí max. 30 km/h již od nového přechodu pro chodce v dolní části ul. Keplerova, tzn. umístění dopravní značky B20a u trafostanice.
  Komise obdržela dopis vedoucího odboru dopravy a územního rozvoje MMOL s upozorněním, že naprůjezdníchúsecíchkomunikací II., III. třída sběrnýchmístních komunikací, které́ tvoří základní́ dopravní́ síť města Olomouce, nebudou ze strany Policie ČR akceptovány požadavky na snížení́ zákonného rychlostního limitu. Tyto úpravy by byly dle sdělení Policie ČR kontraproduktivní, snížením stávající nejvyšší povolené rychlosti se doprava zpomalí, současně s nárůstem hlučnosti, emisí a tvořením kongescí místech, kde dosud nebyly. 
 • Upozornění na konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství před obchodem na ul. Keplerova.
  Provozovatelka uvedeného obchodu uzavřela s MMOL dohodu o povolení užívání veřejné zeleně za účelem zřízení předzahrádky pro sezonní restaurační provoz do 30.9.2019 a umístění reklamní cedule typu „A“ do 31.12.2019.

Městská policie: 

Miroslav Vychodil je strážníkem odpovídajícím za stav veřejného pořádku v městské části Ol. – Holice. Kontaktovat je možné prostřednictvím velitele oddělení pořádkové služby pro směnu na telefonu 585 209 531, email: prijem.podaní@mp-olomouc.cz.
V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku, kdy zákrok strážníků městské policie nesnese odkladu, kontaktujte Městskou policii Olomouc na bezplatném čísle 156.

Požadavky KMČ na městskou policii:

 • KMČ eviduje několik nepojízdných vozidel odstavených na území městské části, některá se již řešila s MP, ale stále stojí na svém místě. KMČ pošle souhrnně přehled těchto vozidel na adresu MP;
 • KMČ požaduje monitorování prostoru dětského hřiště v ul. U Cukrovaru (za mateřskou školkou) a prostoru u požární zbrojnice prostřednictvím mobilního kamerového systému.

Požadavky KMČ zlepšení veřejného prostranství – estetizace:

 • KMČ schválila čerpání prostředků k pořízení mobiliáře na cyklostezku v rámci Holického lesa do výše 25.000,- Kč.
 • KMČ žádá o provedení záchovné údržby laviček (nátěry, výměna poškozených prvků) na Návsi Svobody, ul. U Potoka, Sladkovského, Brunclíkova a U Cukrovaru.

Došlá pošta:
Žádost o sdělení stanoviska č.j. SMOL/166521/2019/OMAJ/MR/Ind Olomouc 20.6.2019. KMČ odboru majetkoprávního k prodeji nebo nájmu nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Olomouce. Předmětem žádosti je prodej části pozemku parc. č. 1929/1 o výměře 240mza účelem celoročního umístění předzahrádky nebo nájem části pozemku o výměře 28mza stejným účelem. Komise souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.

Sdělení MMOL k předchozím požadavkům komise:
Požadavek na opravu výtluků na vozovce ul. Sladkovského, v úseku od závodu M.L.S. až po křižovatku s ul. Holická (posláno také na TSMO prostřednictvím Hlášení závad).
MMOL – požadavek na opravu výtluků byl zařazen do plánu prací pro TSMO, a.s. na měsíc červenec 2019.

Různé:
KMČ souhlasí s pořízením projektové dokumentace k budoucí realizaci dětského a workoutového hřiště v prostoru Holického lesa.

Požadavky KMČ:

 • Požadujeme zajistit u provozovatele kanalizace kontrolu technického stavu kanalizace v ulicích Staškova a U Solných mlýnů v části k ul. Sladkovského. Podle upozornění občanů je kanalizace ve špatném stavu, v ul. Staškova údajně není vyspádovaná v celé délce.
 • Požadujeme vyčištění chodníků včetně krajnice vozovek od travin (chem. postřik, mechanické odstranění nánosů) na Návsi Svobody, ul. Sladkovského, Brunclíkova, Přerovská (v části u Solných mlýnů, u motorestu), U Cukrovaru, U Hřiště, Staškova a Př. Oráče.

Další jednání komise se uskuteční dne 28.8.2019 od 18:00 v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. Zapsal a schválil František Ryšánek, předseda komise.