Zápis z komise

Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 2. října 2019

Schůze KMČ proběhla dne 2.10.2019 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice

Přítomni: František Ryšánek, Stanislav Kovář, Pavel Hanák, David Kapsia, Věra Zapletalová, Tomáš Fojtík, Jiří Koch, Yvona Kubjátová, Josef Suchánek

Nepřítomni:  Martin Kučera

Hosté (bez titl.): Miroslav Vychodil – zástupce MP

Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Městská policie: 

 • Informace o řešení autovraků v katastru Holice a pohybu nepřizpůsobivých osob
 • Požadavek na MP – Kontrola zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, zejména dětská hřiště v ul. U Cukrovaru, odpočinková lavička v ul. Pode Mlýnem a ul. Keplerova.

Došlá pošta:

 • Estetizace – možnost čerpání limitu na rok 2019 ukončena, nedočerpané prostředky za všechny místní části budou využity na realizaci jedné větší akce. Za KMČ Holice z částky 300tis.Kč bude vyčerpáno v tomto roce 220.693,- Kč, částka 79.306,- bude nevyužita.
 • Restaurační předzahrádky – žádost o stanovisko KMČ k provozování předzahrádek. KMČ bude souhlasit jen se sezonním provozem.
 • Harmonogram sběrových sobot – do konce října zaslat připomínky – KMČ dává návrh na změnu – ze stávající jedné soboty na dvou sběrných místech současně, nově: na 2 soboty (jaro – podzim), na jednou sběrném místě střídavě.
 • Žádost o sdělení stanoviska KMČ k pronájmu části nemovité věci č.j.: SMOL/245765/2019/OMAJ/MR/Ind– KMČ nesouhlasí s požadovaným celoročním nájmem nemovité věci z důvodu svého požadavku na provoz jen sezónních předzahrádek. Žadatelé mají uzavřenou dohodu s MMOL na provozování restaurační předzahrádky na dobu určitou, tj do 30.9.2019.
 • Žádost o sdělení stanoviska KMČ k uvažovanému prodeji části nemovitého majetku č.j.: SMOL/244258/2019/OMAJ/MR/Ind – nesouhlasí s požadovaným prodejem části pozemku. KMČ požaduje směnu žadatelem zastavěné části pozemku 1929/1 ve vlastnictví MMOL za nezastavěnou část pozemku par. č. 22 ve vlastnictví žadatele. Případným prodejem řešit až převod rozdílu mezi plochou pozemku par. č. 22 a skutečně žadatelem zastavěnou plochou při budování parkoviště. Cílem je zanesení skutečně zastavěné části pozemků par. č. 22 a 1929/1 pro výstavbu parkoviště do katastrálních map. Hranice pozemku par. č. 22 neodpovídají zastavěné ploše a na části tohoto pozemku je veřejná zeleň.

Různé:

 • Pan Suchánek – průjezd návsí v části u školky a školy  je problematický – po obou stranách stávají auta – návrh – aby se parkovalo jen po jedné straně a nebyl tak narušen plynulý provoz. Běžně tam parkují vozidla celý den – před školkou by to vyřešil zákaz parkování, tak aby rodiče mohli vysadit bez problému své děti.
 • ÚKOL: prověřit na MMOL způsob řešení požadavku KMČ z prosince 2018: „Umístění dopravní značky zákaz stání s dodatkovou tabulkou “Max 15 minut” na Náves Svobody ve směru od ul. Keplerova ke kostelu. Cílem je zajistit průjezdnost vozovky okolo mateřské školky. Ve směru od kostela mohou vozidla trvale stát, opačným směrem jen na dobu nezbytně nutnou (odvedení dětí do školky).“ V lednu 2019 obdržela KMČ vyjádření z MMOL: „Situaci prověříme na místě samém. Navrhneme způsob řešení. KMČ budeme informovat.“.
 • KMČ – záměr na postupnou úpravu stanovišť kontejnerů na tříděný odpad – prověřit jaké jsou náklady na úpravu jednoho stanoviště (podobně jako na ul. Staškova) a co je k tomu vše zapotřebí?
 • Pomník T.G. Masaryka – jeho vyčištění – byla již vystavena objednávka na provedení restaurátorských prací ve výši 19tis. Kč.
 • Předseda KMČ seznámil členy s obsahem říjnového čísla Holických novin a upozornil na článek „O suchu a holickém místopise“, kde není zcela přesně popsaná situace z minulého roku, kdy 31.10.2018 obdržel MmOl – OŽP – VH a OPZ žádost občanů z ulice U Potoka o přesunutí doby srážky vody na Hamerském náhonu na měsíce říjen-listopad. Jako důvod bylo uvedeno, že v době srpnové srážky na náhonu se okamžitě ztratí voda z domácích studní a usychají vrby, které neodmyslitelně patří k  životnímu prostředí, chrání obyvatele před prachem a hlukem z rušné Hamerské ulice.
  Odbor životního prostředí žádost občanů řádně projednal za přítomnosti jejich zástupcem, paní Mgr. Horské, a situaci objasnil ve svém sdělení z 22.11.2018. K situaci s vodou ve studních uvedl OŽP následující stanovisko:

        „Suché období posledních let se výrazně projevilo zejména v podobě velmi malých průtoků, tedy v podobě hydrologického sucha. Zájmové území kolem vodních toků Hamerský náhon a Bystřice je dotováno zejména infiltrací vody z vodního toku Bystřice. Tudíž snížením průtoku v toku došlo i k poklesu hladiny podzemní vody v zájmovém území. Zejména tyto skutečnosti mají podstatný vliv na pokles hladiny vody ve studních. Pokud je jediným zdrojem vody pro zásobení RD studna, je třeba na základě hydrologického vyjádření vypracovaného oprávněnou osobou posoudit možnost prohloubení studny nebo zvážit napojení na veřejný vodovod. S ohledem na probíhající dlouhodobé hydrologické sucho je žádoucí, aby si vlastníci jednotlivých nemovitostí zajistili pro individuální potřebu domácností spolehlivý zdroj vody, a to bez ohledu na srážku vody v Hamerském náhonu, jelikož srážka v délce trvání 14 dnů nemá zásadní vliv na celkový vodní deficit v území.“

Další jednání komise se uskuteční dne 6.11.2019 v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. Zapsala Yvona Kubjátová a schválil František Ryšánek, předseda komise.