Zápis z komise

Zápis ze schůze Komise městské části Olomouc – Holice
ze dne 2. května 2019

Schůze KMČ proběhla dne 2.5.2019 od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41, Olomouc – Holice

Přítomni: František Ryšánek, Yvona Kubjátová, Tomáš Fojtík, David Kapsia, Jiří Koch, Stanislav Kovář, Josef Suchánek, Věra Zapletalová

Nepřítomni: Vasyl Fales, Pavel Hanák, Martin Kučera

Hosté (bez titl.): Jiří Finger, Martin Lichnovský za SDH, Jaroslav Štůla, Miroslav Žbánek – primátor města Olomouce,  zástupce MP: pan Štěpánek

Program schůze: členové KMČ byli seznámeni s programem schůze i s podklady pro jednání

Podněty od hostů:
– Jiří Finger, Arboretum ARTFLORA, Hamerská 129/60: upozornění na areál řadových domů na ulici Hamerská (u arboreta), domy jsou dlouhodobě ve stavu před kolaudací, část není zabezpečena a je využívána bezdomovci. V okolí se hromadí odpadky, vzniká zde problematická lokalita.
– Martin Lichnovský za SDH: požadavek na součinnost městské policie při organizaci a zajištění průběhu oslav výročí hasičského sboru. Předáno zástupci MP.
– Jaroslav Štůla: upozornění na nedodržování zákazu vjezdu vozidel nad 12tun-tranzit na ulici Hamerská, zvýšená prašnost na ulice E. Destinové – návrh na omezení rychlosti nebo průjezdu vozidel. Parkování kamionů v ulici U Hřiště a na parkovišti před motorestem, často dochází k zablokování ulice.
– Miroslav Žbánek, primátor – seznámil členy komise s aktuálními problémy města, situací okolo východní tangenty, kde došlo k zastavení procesu EIA. Odpovídal na dotazy a připomínky po celou dobu schůze.

Městská policie: 
Pan Štěpánek: informace o plnění stávajících úkolů.
Za KMČ požadavek na omezení táboření na území Holice. Zjištěny stany za areálem bývalého masokombinátu na ul. Hamerská a za areálem Ptáček, na pozemku 305/2.

Požadavky KMČ na opravy komunikací na r. 2019:
Komise projednala cenové nabídky na realizaci oprav vybraných komunikací a rozhodla o realizaci opravy chodníku v ulici U Solných mlýnů, úsek č. 6 až 24 – předlažba 50×50 tl. 6 cm, 200,5m2.   344.147,- Kč. Financování z rozpočtu komise na opravu komunikací (300tis. Kč) a zbytek z položky na estetizaci.

Požadavky KMČ zlepšení veřejného prostranství – estetizace:
– rozmístění košů na psí exkrementy: komise vybere vhodné lokality k instalaci košů dle návrhů občanů, náklady na instalaci 5.000,- Kč/koš, požadavek bude upřesněn;
– nasvícení nového památníku – komise schválila k realizaci, náklady dle nabídky 54.450,- Kč, provedou TSMO;
– osázení okolí památníku a celkové upravení prostoru – schváleno k realizaci dle návrhu Ing. Štěpánkové, cenová nabídka 2.600,- Kč;
– oprava autobusové zastávky U Mlýna /upřesnění pro Ing. Kuklu/ – provedení izolace mezi střechou a obvodovou stěnou, oprava vnitřních povrchů stěn – odstranění nátěrů a nesoudržných vrstev, natažení vyrovnávací stěrky, ochranný jednobarevný nátěr (světle šedá).

Došlá pošta:
Email od paní Jarmily Horské:
– dochází k opakovanému odcizení okrasných rostlin před vchodem do rodinného domu na Návsi Svobody 63 – požadavek na MP – prověřit možnost pootočení kamery na předmětné místo;
– zprovoznění studny na Návsi Svobody – komise prověří technický stav studny, zprovoznění nedoporučuje, nelze zabezpečit nezávadnost vody;
– setkání jubilantů v Holickém dvoře ve středu 29.5.2019 ve 14:30 hod.

Email od Anny Přidalové:
upozorňuje na úplné vykácení dřevin podél logistického areálu společnosti Ptáček – postoupeno odboru životního prostředí.

Žádost S-SMOL/254583/2018/OMAJ/Cih odboru majetkoprávního MMOL o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci – část pozemku parc. č. 1943 o výměře 38m2v k.ú. Holice u Olomouce.
KMČ nesouhlasí s požadovaným prodejem části pozemku. Navrhujeme uzavření smlouvy o nájmu (pachtu) nemovité věci. V případě budoucích oprav přilehlé komunikace, či budování infrastruktury (chodníku, inženýrských sítí) může být prodej pozemku překážkou.

Pozvánka odboru ochrany MMOL na prezentaci k realizaci projektu „Modernizace varovného a informačního systému ochrany města“, která se uskuteční 13.5.2019 v 16:00 hod.

Požadavky KMČ:
– Požadavek na opravu výtluků na vozovce ul. Sladkovského, v úseku od závodu M.L.S. až po křižovatku s ul. Holická (posláno také na TSMO prostřednictvím Hlášení závad).
– Požadavkem na zvýšenou kontrolu dodržování zákazu nočního stání nákladních vozidel nad 3,5 tuny v době 22:00-6:00 ze strany Městské policie Olomouc.

Různé:
– KMČ schválila finanční příspěvek pro zajištění občerstvení pro setkání holických jubilantů dle předloženého pokladního dokladu.

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku v Holici a na Novém Dvoře:

  • Podmínky soutěže: Do soutěže se mohou zapojit jednotliví občané, nebo SVJ bytových domů. Předzahrádka nebo záhonek musí být viditelný z veřejně přístupného místa (z přilehlého chodníku nebo komunikace), může se nacházet na soukromém pozemku nebo na pronajatém pozemku města, případně na veřejném prostranství. Nebude se posuzovat vlastnický vztah, ale výsledek naší vlastní práce. Pozemky v péči odborných firem nebudou zařazeny do soutěže.
  • Jak se přihlásit: Osobně na schůzi KMČ, na detašovaném pracovišti nebo emailem na jedné z adres: info@naseholice.cznebo kmc04@olomouc.eu. Je třeba uvést adresu předzahrádky (č.p. domu) a spojení na kontaktní osobu.
  • Jak se bude hodnotit: Předzahrádky budeme navštěvovat a fotit v průběhu dubna až října tohoto roku, můžete posílat i vlastní fotografie. V listopadu provede porota vyhodnocení a v prosincovém vydání Holických novin představíme nejkrásnější fotografie.
  • Jaké budou ceny: Mezi tři nejkrásnější předzahrádky bude rozděleno 9.000,- Kč. O výši jednotlivých cen rozhodne porota. Pokud se zapojí bytový dům či celá rodina, bude odměna vyplacena společenství vlastníků nebo zástupci rodiny ve věku více jak 18 let se zásluhou na výsledku.
  • Podrobnější informace podá František Ryšánek, tel. 603 450 171, Sladkovského 67 /v tomto ročníku není zařazen do soutěže/.

Další jednání komise se uskuteční dne 5.6.2019 v prostorách komunitního centra Heřmánek v I. patře na Návsi Svobody 41. Zapsala Yvona Kubjátová, členka KMČ a schválil František Ryšánek, předseda komise.