21.12.2016

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU O NOČNÍM KLIDU

Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu na území města Olomouce. Důvodem přijetí vyhlášky je účinnost novely zákona o přestupcích, která od 1. října letošního roku přinesla změnu do možnosti obce regulovat dobu nočního klidu.

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména tradiční slavnosti nebo akce celoměstského významu, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk důvody vydání obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti vyhlášením na úřední desce magistrátu, tj. 20. prosince 2016 „První úprava se týká silvestrovské noci,“ doplnil primátor.

Vyhláška zohledňuje konání konkrétních akcí, u nichž je doba nočního klidu zkrácena nebo není vymezena. Jde o silvestrovskou noc, konání velkých akcí v centru města, tradiční kulturní projekty a plánované akce komisí městských částí,“ vysvětlil náměstek primátora Pavel Urbášek. „Podkladem pro řešení nové legislativy nám byl metodický materiál Ministerstva vnitra, na základě kterého jsme oslovili organizátory akcí, i jednotlivé komise městských částí a jednotky sboru dobrovolných hasičů,“ objasnil náměstek Urbášek.

Podle novely přestupkového zákona, chtějí-li obce v některých dnech dobu nočního klidu „zrušit“ nebo zkrátit, mohou tak učinit pouze formou obecně závazné vyhlášky, kterou vydává zastupitelstvo. Výjimky, které v letech 2013-2016 mohla na základě předchozího znění zákona o přestupcích udělovat rada obce, byly ze zákona vypuštěny. V době, kdy doba nočního klidu není vymezena nebo je zkrácena, nemohou být rušivé projevy posuzovány jako přestupek proti veřejnému pořádku a to na celém území, k němuž se regulace vztahuje.

Pokud by mělo dojít v průběhu roku ke změně obecně závazné vyhlášky, k čemuž je oprávněno zastupitelstvo (zasedání se konají zpravidla 1x za 3 měsíce) musel by být respektován nález Ústavního soudu a právní názor dozorového orgánu, kterým je Ministerstvo vnitra ČR. Na zařazení akce do vyhlášky není právní nárok. Rovněž nelze provést plošné „zrušení“ (=nevymezení) nebo zkrácení doby nočního klidu např. o letních víkendech. V tom případě by byla vyhláška v rozporu se zákonem a mohla by být na podnět MV ČR předložena Ústavnímu soudu ke zrušení.

Vyhláškou se neomezuje konání akcí. Akce mohou probíhat i ve dnech neuvedených ve vyhlášce a to i po 22. hodině, jen při nich nesmí docházet k rušení nočního klidu, tj. na základě stížností a podnětů musí být okolnosti rušení nočního klidu prošetřeny.

Logo města               OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2016, o nočním klidu