27.2.2021

„Hamerský náhon“ – upozornění občanům Holice

Magistrát města Olomouce Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst.2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává pro obyvatele Holice následující upozornění a žádá o jeho vyvěšení na úřední desce Komise městské části č. 4 Olomouc-Holice.

Na základě výkonu správní činnosti na vodním toku Hamerský náhon, který průběžně vykonává vodoprávní úřad, byly zjištěny skutečnosti, které mohou negativně ovlivnit odtokové poměry na tomto vodním toku a závažným způsobem poškodit stávající vodní díla (MVE), případně další stavby (mostky, propustky, nábřežní zdi, zatrubnění, atd.).

Jedná se o zjištěné nedovolené činnosti související s rozrušováním ledů na náhonu v délce vzdutí MVE Holice – Ing. Josefa Svobody, které můžou způsobit vznik nebezpečných ledových zácp a nápěchů s následným vybřežením. Tento stav je z hlediska povodňové aktivity nebezpečný zejména pro reálnou možnost vzniku škod na nemovitém majetku fyzických a právnických osob, který je situován na pozemcích vodního toku (Hamerského náhonu) nebo v jeho blízkosti.

Vodní toky a jejich koryta jsou dle ustanovení § 46 vodního zákona předmětem ochrany proti nedovoleným zásahům lidskou činností. Jedním z účelů je ochrana před povodněmi. Ustanovení v obecné rovině chrání koryta vodních toků před nežádoucími lidskými zásahy. Ve vztahu k možnému nežádoucímu splavení předmětů (v tomto případě rozrušené ledy), kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, není povoleno neoprávněným osobám provádět činnosti související s vodním tokem (rozrušování ledů: sekáním, řezáním, lámáním apod.), či znemožnit provádění činností vyplývající z povinností oprávněným osobám dle ustanovení § 47 a § 59 vodního zákona.

Sledování postupu a rozsahu zamrzání, tvorby nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postupu tání a chodu ledů, a dále sledování všech jevů na vodních dílech je dle ustanovení § 83 a § 84 vodního zákona v kompetenci správců vodních toků a vlastníků vodních děl. Dle vodního zákona je třeba zajistit plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu. Dále dle ustanovení § 52 vodního zákona vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, nebo zařízení v korytech vodních toků, popřípadě sousedících s nimi jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu.

Užívat povrchové vody lze činit jen způsobem, který nepovede k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod, nebude zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní díla či zařízení, nesmí být porušena práva a právem chráněné zájmy jiných, jedná se o obecné nakládání s vodami dle ustanovení § 6 vodního zákona.. Současně tímto upozorňujeme na ustanovení § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje každému počínat si tak, aby nevznikla škoda na zdraví a majetku jiných (citace: „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“).

Vodoprávní úřad proto tímto upozorněním apeluje na všechny, aby se zdrželi jakýchkoliv činností, které by mohly negativním způsobem ovlivnit odtokové poměry na vodním toku Hamerský náhon. A zároveň by měli občané i v zimním období dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu kolem vodního toku.

Magistrát města Olomouce Odbor životního prostředí bude nadále provádět dozor na uvedeném toku. Pokud zjistí porušení některého z výše citovaných právních předpisů z oblasti správního práva (vodní zákon), může být zahájeno s dotyčným příslušné správní či přestupkové řízení. Tím ale není dotčena občanskoprávní odpovědnost osob vyplývající z porušení výše uvedeného ustanovení občanského zákoníku.

Ing. Hana Zvoníčková vedoucí oddělení vodního hospodářství